Homepage » Giải pháp » Hạ tầng » Cơ sở DL

Category "Cơ sở DL"

cơ sở dữ liệu: an toàn dữ liệu, chuyển đổi dữ liệu, quản trị dữ liệu, tối ưu dữ liệu

E-Business 2.0 Roadmap for Success: P2 design ebusiness

3 interlocking layers of e-business: [caption id="attachment_1525" align="aligncenter" width="546"] Think and design ebusiness[/caption] e-Business Design –What business design can make your customers’ shopping and service...