Bộ tài liệu Sổ Tay Quy Trình hoạt động Ban Giám Đốc ( BOD)

Bộ Tài liệu “Sổ tay quy trinh hoạt động của Ban giám đốc” là hệ thống các files tài liệu giúp Ban Giám đốc (BOD) có những thông tin và nắm tình hình doanh nghiệp trước khi có quyết định quan trọng. Hệ thống tài liệu giúp BOD có những thông tin mang tính định lượng.

so tay quy trinh hoat dong ban giam doc BOD

 

Hệ thồng gồm:

I. MÔ TẢ QUÁ TRÌNH

 1. Giới thiệu tổng thể về chiến lược
 2. Xây dựng chiến lược kinh doanh
 3. Thành lập/giải thể đơn vị
 4. Quy hoạch và xây dựng đội ngũ kế cận
 5. Bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo
 6. Miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo
 7. Bảo vệ kế hoạch/tổng kết
 8. Kiểm tra, kiểm soát

Xem Quy trình Mẫu “Xây dựng chiến  lược kinh  doanh”:

II. HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC

 1. Tổ chức bảo vệ kế hoạch/tổng kết
 2. Thu thập, tính toán, phân tích và xử lý các chỉ tiêu đánh giá quá trình

III. BIỂU MẪU

 1. Chiến lược kinh doanh
 2. Tờ trình về việc thành lập/sát nhập đơn vị
 3. Tờ trình về việc giải thể đơn vị
 4. Quyết định thành lập/sát nhập đơn vị
 5. Quyết định giải thể đơn vị
 6. Phiếu đánh giá cán bộ
 7. Giấy đề nghị về việc bổ nhiệm cán bộ
 8. Quyết định bổ nhiệm cán bộ
 9. Tờ trình về việc miễn nhiệm cán bộ
 10. Quyết định miễn nhiệm cán bộ
 11. Lịch trình Sơ/tổng kết/bảo vệ Kế hoạch kinh doanh
 12. Kế hoạch/Báo cáo tổng kết
 13. Chấm và tổng hợp điểm bảo vệ Sơ/tổng kết/Kế hoạch kinh doanh
 14. Tờ trình đề nghị phê duyệt giải thưởng cho đợt bảo vệ Sơ/tổng kết/kế hoạch kinh doanh
 15. Biên bản họp bảo vệ kế hoạch/tổng kết

Xem Biểu Mẫu “Đánh giá cán bộ”:

 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.