Bộ tài liệu Sổ Tay Quy Trình hoạt động phòng Chất Lượng

0

Hệ thống Quản lý Chất lượng được mô tả trong “Sổ tay quá trình Chất lượng” gồm “Hệ thống các quy định – quy trình – hướng dẫn công việc”, Khi được ban hành đến từng phòng ban, được phổ biến đến từng cán bộ nhân viên công ty và thường xuyên được theo dõi, đánh giá. Giúp cho doanh nghiệp đảm bảo rằng mọi quy trình làm việc – quy định trong Hệ thống quản lý chất lượng luôn được thực hiện một cách đúng đắn. 

so tay quy trinh hoat dong phong chat luong

I. MÔ TẢ QUY TRÌNH

 1. Quản lý chất lượng
 2. Hoạch định chất lượng
 3. Kiểm soát chất lượng
 4. Đánh giá nội bộ
 5. Khắc phục và phòng ngừa

Xem mẫu ” Hoạch định chất lượng “:

II. MIÊU TẢ CÔNG VIỆC

 1. Trưởng phòng QA
 2. Cán bộ chất lượng

III. HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC

  1. Các công cụ phân tích và đánh giá
  2. Lập kế hoạch chất lượng
  3. Hướng dẫn thu thập, tính toán, phân tích và xử lý các chỉ tiêu đánh giá quá trình Chất lượng
  4. Thăm dò ý kiến khách hàng

Xem mẫu ” Hướng dẫn lập kế hoạch chất lượng”:

IV. BIỂU MẪU

  1. Báo cáo chỉ tiêu đánh giá
  2. Kế hoạch đánh giá nội bộ
  3. Chương trình đánh giá nội bộ
  4. Phiếu hạng mục đánh giá nội bộ
  5. Bản yêu cầu hành động khắc phục/phòng ngừa
  6. Báo cáo đánh giá nội bộ
  7. Danh sách hồ sơ chất lượng dự án
  8. Danh mục hồ sơ chất lượng
  9. Nội dung cặp hồ sơ chất lượng
  10. Phiếu theo dõi yêu cầu hành động khắc phục và phòng ngừa
  11. Báo cáo hành động khắc phục và phòng ngừa
  12. Chương trình cuộc họp xem xét của lãnh đạo
  13. Biên bản cuộc họp xem xét của lãnh đạo
  14. Mẫu Danh mục hồ sơ quá trình
  15. Phiếu xử lý khiếu nại khách hàng
  16. Báo cáo xem xét tài liệu
  17. Hướng dẫn công việc thu thập, tính toán, phân tích và xử lý các chỉ tiêu đánh giá quá trình
  18. Phiếu theo dõi xử lý khiếu nại khách hàng
  19. Báo cáo kiểm soát chất lượng
  20. Phiếu đánh giá chất lượng phục vụ

Xem biểu mẫu ” Kiểm soát chất lượng”:

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.