Doanh nghiệp Việt Nam nên đầu tư ICT như thế nào để đạt hiệu quả cao

1

Trước hết, phải xuất phát từ chiến lược  kinh doanh , nhu cầu quản trị của  công ty, của bản thân  doanh nghiệp. Đầu tư  ICT để:

1.  Phục vụ cho các mục tiêu của  doanh nghiệp: hỗ trợ cho các hoạt động tác nghiệp, hỗ trợ cho việc ra các quyết định quản lý, và hỗ trợ việc xây dựng các chiến lược nhằm đạt lợi thế cạnh tranh.

2.  Phải tương ứng với cơ cấu điều hành và hệ thống tổ chức của  doanh nghiệp.  Nói cách khác, chiến lược đầu tư ICT phải phù hợp với chiến lược kinh doanh của  doanh nghiệp.

Mỗi  doanh nghiệp, trong các giai đoạn phát triển cụ thể của mình, phải chọn lấy cách đầu tư cho ICT phù hợp, và nếu cần, phải có các thay đổi cần thiết để phát huy được hiệu quả các khỏan đầu tư đó. Nói chung, việc đầu tư cho ICT trong  doanh nghiệp nên được tiến hành từng bước, theo giai đoạn. Các giai đoạn đầu tư này kế thừa nhau, phù hợp và phục vụ trực tiếp cho mục tiêu kinh doanh của  doanh nghiệp trong mỗi giai đoạn. Đó là cách để đạt được hiệu quả đầu tư cao, để bảo vệ vốn đầu tư cho ICT, một nội dung đầu tư chiếm khoản ngân sách ngày càng lớn và có giá trị ngày càng trọng yếu trong chính chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp .

Các chuyên gia đầu tư ICT hiện nay có ý kiến tương đối thống nhất về các giai đoạn đầu tư ICT của  doanh nghiệp, tương ứng với ba mục tiêu hỗ trợ kinh doanh nêu trên, cùng một giai đoạn khởi đầu, chuẩn bị, gọi là giai đoạn đầu tư cơ sở. Mô hình đầu tư như vậy sẽ gồm “4 giai đoạn” :

đầu tư ICT

– Đầu tư cơ sở:  Đầu tư cơ sở ở đây muốn nói đến các trang bị cơ bản về phần cứng, phần mềm và nhân lực. Mức độ trang bị “cơ bản”  có thể không giống nhau đối với mỗi công ty, tuy nhiên, cần đạt được một số yêu cầu chính sau đây:

•    Về cơ sở hạ tầng công nghệ (phần cứng và phần mềm): trang bị đủ để triển khai một số ứng dụng thường xuyên của  doanh nghiệp,
•    Về con người: được đào tạo để sử dụng được các hạ tầng trên vào một số hoạt động tác nghiệp hoặc quản lý của  doanh nghiệp.

– Đầu tư nâng cao hiệu suất hoạt động của các bộ phận: là đầu tư ICT để nâng cao hiệu suất hoạt động, hỗ trợ cho các bộ phận chức năng trong doanh nghiệp, cụ thể cho hoạt động của các phòng ban chức năng hoặc các nhóm làm việc theo nhiệm vụ (đội dự án, nhóm nghiên cứu, v.v.).  Đây là bước phát triển tự nhiên của hầu hết các doanh nghiệp, vì khối lượng thông tin cần xử lý tăng lên, và do đã có được các kỹ năng cần thiết về ứng dụng ICT trong giai đoạn trước.

– Đầu tư nâng cao hiệu suất làm việc toàn thể  doanh nghiệp: giai đoạn 3 có những yêu cầu cao hơn hẳn giai đoạn 2. Giai đoạn 2 có thể coi là giai đoạn số hóa cục bộ, còn giai đoạn 3 là giai đoạn số hóa toàn thể  doanh nghiệp. Chuyển từ cục bộ sang toàn thể là vấn đề lớn nhất của giai đoạn 3 này. Về cơ sở hạ tầng ICT, cần có mạng diện rộng phủ khắp  doanh nghiệp, đảm bảo cho các luồng thông tin lưu chuyển thông suốt giữa các bộ phận. Các phần mềm tích hợp (liên chức năng) và các CSDL cấp toàn công ty là  những công cụ chủ đạo hỗ trợ cho hoạt động quản lý và tác nghiệp. “Văn hóa số” – được khởi đầu xây dựng và phát triển dần dần trong hai giai đoạn trước nay đã trở nên chín muồi, góp phần tạo nên văn hóa  kinh doanh của  doanh nghiệp, mà nền tảng  là các chuẩn mực làm việc, các thước đo công việc mới, cùng hệ thống các quy định và công cụ đảm bảo cho việc thực thi đầy đủ các chuẩn mực đó  trong toàn  doanh nghiệp.

–  Đầu tư để biến đổi doanh nghiệp và tạo lợi thế cạnh tranh: Đây là giai đoạn đầu tư cho ICT để đạt lợi thế cạnh tranh trong môi trường  kinh doanh hiện đại, tức là đầu tư ICT vào các sản phẩm và dịch vụ để tạo nên ưu thế về giá, tạo nên sự khác biệt, và các phẩm chất khác, phù hợp với chiến lược cạnh tranh của  doanh nghiệp. Ở đây vấn đề kinh doanh trong thời đại Internet, cụ thể hơn là sử dụng công nghệ và các dịch vụ của Internet, mạng xả hội có vai trò quyết định. Thí dụ: xây dựng intranet để chia sẻ thông tin trong  doanh nghiệp , mạng xã hội để kết nối và chia sẻ có lựa chọn các nguồn thông tin với các đối tác, nhà cung cấp, khách hàng,  tạo các dịch vụ mới trên mạng để giữ khách, ngăn cản  khách chạy sang phía đối thủ, v.v.  Việc tái kỹ nghệ các quá trình kinh doanh, lập các công ty ảo, và nhiều ứng dụng khác, cho phép  doanh nghiệp không chỉ ứng phó, mà còn tạo được lợi thế cạnh tranh so với đối thủ trong môi trường toàn cầu hóa hiện nay cũng là các dạng đầu tư quan trọng của giai đoạn này

Mỗi giai đoạn đầu tư này đều có các yêu cầu và nội dung cụ thể, và phù hợp với trình độ quản lý và quy mô  doanh nghiệp . Đến lượt mình, đầu tư ICT đúng đắn sẽ thúc đẩy sự phát triển của  doanh nghiệp.

Comments

comments

  1. Bạn có thể map chi tiết ứng với 4 giai đoạn đầu tư thì doanh nghiệp có thể đầu tư tương ứng sản phẩm/ giải pháp gì luôn đươc không, có như vậy minh họa rõ hơn.
    Cám ơn.
    Phương NGuyễn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.