Giới thiệu bộ tài liệu Sổ Tay Quy Trình hoạt động phòng Tài Chính Kế Toán

0

Bộ Tài liệu gồm 4 Phần: Mô tả quy trình, Mô Tả Công Việc, Hướng dẫn công việc và Hệ thống các biểu mẫu.(Anh Chị quan tâm liên hệ Mr.Phú 0989987774)

I. Mô tả quy trình

Mô tả tất cả quy trình của phòng Tài chính – Kế toán gồm:

 1. Quản lý công nợ phải thu
 2. Quản lý thông tin kho hàng
 3. Xem xét, đánh giá và theo dõi hợp đồng
 4. Thu chi tiền
 5. Vay tiền
 6. Quản lý thông tin tài sản
 7. Đầu tư
 8. Kiểm tra, kiểm soát
 9. Báo cáo và thông tin tài chính
 10. Quản lý công nợ phải trả

Xem mẫu quy trình Quản lý Vay tiền:

II.Môt Tả Công Việc

Mô tả công việc của tất cả vị trí ở Phòng Tài chính kế toán:

 1. Kế toán tổng hợp
 2. Kế toán công nợ
 3. Kế toán tài sản
 4. Kế toán hàng hoá
 5. Trưởng nhóm kế toán
 6. Kế toán ngân hàng
 7. Phân tích tài chính
 8. Kế toán tiền mặt kiêm thủ quỹ
 9. Kế toán trưởng
 10. Trưởng ban Tài chính kế toán Công ty/CN
 11. Kiểm soát tài chính

Xem mẫu Mô tả công Việc của Vị trí  Kế toán trưởng:

III. Hướng dẫn công việc

 1. Quản lý công nợ
 2. Thực hiện các chính sách Tài chính Công ty
 3. Thu thập, tính toán, phân tích và xử lý các chỉ tiêu đánh giá quá trình Tài chính

Xem mẫu hướng dẫn công việc Quản lý công nợ:

IV. Hệ thống các biểu mẫu

 1. Giấy đề nghị chuyển tiền thanh toán hợp đồng ngoại
 2. Giấy đề nghị thanh toán bằng chuyển khoản
 3. Giấy đề nghị xuất séc
 4. Giấy xin tạm ứng tiền mặt
 5. Giấy đề nghị thanh toán
 6. Bảng kê nộp tiền mặt
 7. Hợp đồng khoán gọn
 8. Giấy biên nhận
 9. Công văn công nợ với khách hàng
 10. Bảng theo dõi công nợ (theo hoá đơn, phiếu nhập)
 11. Bảng theo dõi công nợ (theo hợp đồng)
 12. Bản đánh giá hợp đồng
 13. Bản đánh giá triển khai
 14. Theo dõi thực hiện hợp đồng
 15. Phiếu thu
 16. Phiếu chi
 17. Phiếu kế toán
 18. Hoá đơn GTGT
 19. Phiếu nhập kho
 20. Biên bản họp xử lý công nợ
 21. Biên bản thẩm định dự án đầu tư
 22. Báo cáo dự án
 23. Biên bản xem xét báo cáo dự án
 24. Hợp đồng vay vốn
 25. Biên bản thanh toán tiền vay
 26. Biên bản kiểm kê tài sản
 27. Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
 28. Bảng tài sản cố định
 29. Bảng tính khấu hao
 30. Thẻ tài sản cố định
 31. Báo cáo kiểm tra tài sản
 32. Quyết định điều chỉnh dự án
 33. Tổng hợp nhập xuất tồn
 34. Báo cáo dòng tiền
 35. Kế hoạch dòng tiền bộ phận

Xem mẫu Đánh giá hợp đồng:

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.