Hệ thống thông tin hỗ trợ lãnh đạo hiệu quả ở Việt Nam

0
Nội dung gồm 5 phần:
     p1. Lãnh đạo và Mô hình Cân bằng lực
     p2. Mô hình ra Quyết định
     p3. Hiện trạng
     p4. Giải pháp
     p5. Triển khai
he thong thong tin phuc vu lanh dao

hệ thống thông tin phục vụ lãnh đạo ra quyết đinh hiệu quả

Các chức năng quản trị doanh nghiệp
  •  Quản trị Nhân sự
  • Quản trị Tài chính
  • Quản trị Marketing – Kinh doanh
  • Quản trị Sản xuất

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.