Tài liệu khảo sát Dynamic CRM- lựa chọn CRM đầu tư hiệu quả

0

Khao sat CRM # ICTROI.COMKhảo sát CRM

Câu hỏi được chia thành các phần:

1.  Nghiệp vụ tổng thể

2. Thông tin chung về doanh nghiệp

3. Mục tiêu tin học hóa

 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.