Giải pháp phần mềm quản lý sản xuất Quasoft Manufacturing

0

Phần mềm quản lý sản xuất Quasoft Manufacturing là một phát triển trên nền tảng giải pháp quản trị doanh nghiệp tổng thể Quasoft ERP của công ty Quasoft. Phần mềm Quasoft Manufacturing giúp cho phép thiết lập và giám sát qui trình sản xuất từ khâu lập kế hoạch, mua sắm vật tư, nguyên vật liệu, tổ chức sản xuất, bán hàng và phân phối sản phẩm.

Flow quan ly san xuat trong erp

Việc áp dụng Quasoft Manufacturing giúp doanh nghiệp giảm chi phí và thời gian quản lý, tối ưu hóa các qui trình nghiệp vụ hiện tại, giúp lãnh đạo nắm được các thông tin tình trạng sản xuất của doanh nghiệp ngay lập tức và hỗ trợ ra quyết định bằng hệ thống báo cáo tùy biến cao.

1. Mô hình hệ thống

Phân mềm bảo trì thiết bị Quasoft PM phát triển trên nền trảng web-base có thể chạy trên nhiều nền tảng hệ điều hành bao gồm Linux, UNIX, and Windows. Cho phép triển khai trên mô hình mạng nội bộ, mạng WAN hoặc internet giúp người dùng có thể làm việc mọi lúc mọi nơi.

Người sử dụng có thể làm việc với hệ thống trên internet trên hầu hết các trình duyệt vd., Internet Explorer, Firefox hoặc Google Chrome..

2. Các chức năng phần mềm

2.1. Quản lý danh mục và dữ liệu nguồn lực doanh nghiệp

Phần mềm Quasoft Manufacutring Cho phép thiết lập và chuẩn hóa các danh mục được sử dụng trong hệ thống, thiết lập các dữ liệu cơ sở để hệ thống sử dụng và tính toán trong qui trình sản xuất.

 • Quản lý danh mục mặt hàng, các thuộc tính, đơn vị tính
 • Quản lý cấu trúc sản phẩm (BOM), qui trình sản xuất (Routing) của sản phẩm
 • Quản lý danh sách đối tác, khách hàng, nhà cung cấp và các đầu mối liên hệ
 • Quản lý các đơn vị sản xuất
 • Quản lý danh sách thiết bị
 • Quản lý danh mục lỗi và nguyên nhân lỗi
 • Quản lý dây chuyền và các công đoạn trong dây chuyền, năng lực sản xuất sản phẩm
 • Quản lý danh sách nhân viên, các kỹ năng làm việc của nhân viên
 • Quản lý lịch làm việc của dây chuyền và nhân viên

2.2. Quản lý vật tư và mua hàng

Quy trình mua hàng giúp giám sát chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch sản xuất và theo dõi thường xuyên tồn kho của nguyên vật liệu theo nguyên tắc JIT (Just In Time) để đảm bảo cung ứng kịp thời, đúng lúc, đúng chất lượng và đủ số lượng. Các chức năng trong mô đun quản lý vật tư và mua hàng bao gồm:

 • Tập hợp yêu cầu sản xuất từ các bộ phận hoặc hệ thống tự động căn cứ vào kế hoạch sản xuất chi tiết
 • Lập báo giá và chọn nhà cung ứng
 • Quản lý đơn mua hàng
 • Quản lý kế hoạch nhận hàng
 • Quản lý hợp đồng
 • Quản lý hàng trả lại nhà cung cấp
 • Quản lý hóa đơn mua hàng
 • Quản lý thanh toán và công nợ với nhà cung cấp

2.3. Quản lý kho

Phần mềm Quasoft Manufacutring cho phép thiết lập danh sách các tất cả các kho sử dụng trong doanh nghiệp, kho nguyên vật liệu, kho thành phẩm, kho phế liệu… ngoài ra có thể định nghĩa các kho ảo để giúp doanh nghiệp kiểm soát trạng thái lưu trữ một cách tốt nhất, các kho ảo có thể là kho của đối tác hay kho trung gian. Hệ thống cho phép thiết lập các vùng lưu trữ trong kho, thiết lập sức chứa, mức lưu trữ tối thiếu và tối đa giúp cho việc giám sát và cảnh báo kịp thời cho quản lý và các bộ phận liên quan để điều chỉnh kế hoạch mua hàng và phân phối sản phẩm. Các chức năng chính trong mô đun quản lý kho bao gồm:

 • Quản lý danh sách kho, bin và cấu hình từng kho
 • Quản lý yêu cầu nhập kho xuất phát từ kế hoạch nhận hàng trong đơn mua hàng giúp cho quản lý kho có thể sắp xếp các vị trí đảm bảo việc nhập kho diễn ra kịp thời khi có hàng đến
 • Quản lý yêu cầu xuất kho xuất phát từ kế hoạch phân phối trong đơn bán hàng giúp cho quản lý kho chuẩn bị phương án xuất kho tốt nhất.
 • Quản lý phiếu nhập kho
 • Quản lý phiếu xuất kho
 • Quản lý trung chuyển giữa các kho
 • Kiểm kê kho
 • Tính giá vốn
 • Báo cáo tồn kho theo lịch sử
 • Thẻ kho và xuất nhập tồn

2.4. Lập kế hoạch sản xuất

Phần mềm Quasoft Manufacutring cho phép tập hợp các yêu cầu sản phẩm để xử lý, các yêu cầu có thể bắt nguồn từ các đơn đặt hàng của khách hàng, kết quả dữ báo về mức tiêu thụ sản phẩm của phòng kình doanh … tùy thuộc vào mô hình sản xuất là sản xuất theo đơn đặt hàng MTO (Make to order) hay sản xuất sản phẩm phân phối MTS (Make to stock). Hệ thống sẽ căn cứ vào cấu trúc (BOM) và qui trình sản xuất của sản phẩm, tồn kho NVL, năng lực sản xuất của từng tổ đội và công đoạn trong dây chuyền để tính toán khả năng cũng như thời gian để sản xuất ra sản phẩm. Người lập kế hoạch có thể điều chỉnh các tiêu chí và phương án sản xuất để có được kế hoạch chi tiết theo mong muốn, từ kế hoạch chi tiết này sau khi được phê duyệt, các yêu cầu mua hàng và lệnh sản xuất được tạo ra và gửi cho bộ phận mua hàng và bộ phận sản xuất. Các chức năng chính trong mô đun lập kế hoạch bao gồm:

 • Quản lý yêu cầu sản phẩm
 • Xử lý yêu cầu (chạy MRP)
 • Tính giá thành kế hoạch
 • Đặt lịch tạo đơn mua hàng
 • Đặt lịch tạo lệnh sản xuất.
 • Theo dõi tiến độ cung ứng bao gồm mua hàng và sản xuất

2.5. Quản lý sản xuất

Phần mềm Quasoft Manufacutring cho phép giám sát việc thực hiện sản xuất chặt chẽ, mọi thông tin sản xuất được cập nhật kịp thời trên màn hình giám sát giúp quản lý có thể nắm bắt được tình hình sản xuất và các diễn biến bất thường để hỗ trợ ra quyết định kịp thời. Các chức năng chính trong mô đun quản lý sản xuất bao gồm

 • Quản lý lệnh sản xuất
 • Quản lý phiếu giao việc cho từng tổ đội, công đoạn
 • Quản lý thống kê và kiểm tra chất lượng sản phẩm.
 • Quản lý kho sản xuất, thiết lập và theo dõi các bán thành phẩm, thành phẩm và phế liệu cho từng công đoạn.
 • Giám sát sản xuất
 • Báo cáo giá thành thực tế
 • Báo cáo sản lượng theo kỳ
 • Phân tích lỗi và nguyên nhân lỗi

2.6. Quản lý bán hàng và phân phối

Quy trình bán hàng và phân phối giám sát chặt chẽ từ khâu theo tiếp cận khách hàng đến khâu phân phối sản phẩm cho khách hàng, các chính sách bán hàng và theo dõi công nợ của khách hàng. Các chức năng trong mô đun quản lý vật tư và bán hàng và phân phối bao gồm:

 • Quản lý bảng giá
 • Quản lý cơ hội bán hàng
 • Quản lý báo giá bán hàng
 • Quản lý đơn bán hàng
 • Quản lý hợp đồng bán hàng
 • Quản lý hàng trả lại
 • Hóa đơn bán hàng
 • Thanh toán và công nợ với khách hàng

3. Các chức năng hệ thống

3.1. Cài đặt cấu trúc tổ chức

Phần mềm quản lý sản xuất Quasoft Manufacturing cho phép cấu hình cho các qui mô doanh nghiệp khác nhau, phân vùng dữ liệu để làm việc độc lập hoặc phụ thuộc cho các đơn vị trong doanh nghiệp

3.2. Phân quyền

Phần mềm quản lý sản xuất Quasoft Manufacturing cho phép cấu hình các nhóm làm việc cho từng đơn vị, người sử dụng sẽ được gắn với một hoặc nhiều nhóm tùy theo cơ cấu nhân sự của doanh nghiệp

3.3. Qui trình

Phần mềm quản lý sản xuất Quasoft Manufacturing cung cấp công cụ lập quy trình kết hợp với phân quyền tạo nên một hệ thống hoạt động chặt chẽ, quy trình có thể thiết lâp theo nhiều dạng ở nhiều mức độ, trong từng dữ liệu, từng mô đun và giữa các mô đun với nhau. Với mỗi mô đun áp dụng qui trình có cấu hình các bước, ở mỗi bước có thể áp dụng các chức năng về cảnh báo hoặc kết chuyển dữ liệu để tích hợp với các mô đun hoặc phần mềm khác.

3.4. Chức năng nhắc việc.

Hệ thống cho phép cài đặt việc cảnh báo và gửi các báo cáo định kỳ đến những người liên quan trên hệ thống, qua email hoặc SMS.

 • Gửi nội dung phiếu giao việc đến các bộ phận sản xuất.
 • Đặt lịch gửi báo cáo định kỳ cho những người liên quan.

3.5. Tích hợp

 • Tích hợp với các phần mềm ERP như SAP, Oracle…
 • Tích hợp phần cứng tự động hóa để thống kê sản lượng và kiểm soát chất lượng sản phẩm (Scalar và PLC)
 • Xuất/nhập dữ liệu dạng excel
 • Đăng nhập, sửa dụng qua internet

4. Các lợi ích triển khai

Phần mềm quản lý sản xuất Quasoft Manufacturing được thiết kế nhằm mục đích tự động hóa qui trình sản xuất, giảm chi phí vận hành và tối đa hóa lợi ích của doanh nghiệp. Tùy theo đặc thù từng loại hình sản xuất và mô hình kinh doanh, chúng tôi sẽ tư vấn cho doanh nghiệp và triển khai phần mềm hiệu quả nhất.

 • Giám sát chặt chẽ qui trình sản xuất
 • Giảm thiểu sai xót trong quá trình sản xuất do yếu tố con người
 • Tăng cường năng xuất và chất lượng sản phẩm
 • Đảm bảo tiến độ sản xuất và tiến độ giao hàng
 • Giảm chi phí vận hành và lãng phí trong sản xuất
 • Giảm chi phí tồn kho nguyên vật liệu và sản phẩm
 • Hỗ trợ ra quyết định kịp thời cho lãnh đạo
 • Tăng cường khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.