Giới Thiệu giải pháp phần mềm ERP Oracle phân hệ Kho ( ERP Inventory ROI)

QUẢN LÝ TỒN KHO TRONG ORACLE E-BUSINESS SUITE- ORACLE INVENTORY

INV trong oracle
1.Mục tiêu quản lý tồn kho
2.Khó khăn trong quản lý tồn kho
3.Giới thiệu phân hệ tồn kho
  • Mô hình tổ chức kho và bộ mã vật tư, thành phẩm
  • Đặc điểm quản lý vật tư, thành phẩm
  • Các giao dịch kho
  • Các chính sách tồn trữ
4.Demo chương trình

Mua sách tại :

Vui lòng xem chi tiết bên dưới:

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.