Hệ Thống Câu Hỏi khảo sát Yêu Cầu nghiệp Vụ ERP quản lý bán hàng (sales management)

0

Hiện tại công ty có những bộ phận chuyên bán hàng ở nhiều nơi khác nhau, và có một ràng buộc xử lý duy nhất nào cho các Đơn đặt hàng       ( ĐĐH) tại bộ phận nói trên?  CÔNG TY có gửi bản xác nhận (xác nhận đã xét duyệt, số lượng duyệt ,…) của  ( ĐĐH) cho khách hàng không?CÔNG TY sẽ giao hàng ngay lập tức khi hàng hoá đáp ứng nhu cầu của ĐĐH? CÔNG TY có nhận ĐĐH của những sản phẩm không lưu kho hay phi chuẩn(CÔNG TY không sản xuất) hay không? CÔNG TY có hủy bỏ các ĐĐH đang mở (chưa thực hiện xong việc nhận hàng) sau một khoảng thời gian nhất định nào đó không? Nếu có thì khoảng thời gian đó là bao nhiêu ngày, CÔNG TY có thông báo với khách hàng về vấn đề này không?

http://mce.csail.mit.edu/institute/creative-writing-groups-edinburgh/21/ http://go.culinaryinstitute.edu/how-to-find-my-asus-router-ip-address/ how much viagra per day homework help forum critical thinking science homework help cheap viagra in australia flomax purchase online could the holocaust happen again essay head start dissertation funding best creative writing websites viagra online canada scams http://jeromechamber.com/event/essay-on-night-by-elie-wiesel/23/ thesis title about love here see buy viagra online in spain introduction dissertation juridique méthode college essay writing help app how to delete unread emails on iphone 6s follow link buy phd dissertation order custom papers treatment of viagra priapism risk management dissertation http://v-nep.org/classroom/term-paper-on-economics/04/ http://mce.csail.mit.edu/institute/custom-essay-toronto/21/ how to add work email to my iphone 7 how many men take propecia https://www.cochise.edu/academic/group-policy-terminal-services-wallpaper/32/ ammonia hydroxide airborne homework help required medical checkup for viagra synthroid for sale online No

Câu hỏi

Trả Lời

I Thông tin chung
1 Các cách thức sử dụng để đặt hàng hiện tại của công ty (tỷ lệ % của các cách thức này)?
o      Điện Thoại
o      Thư điện tử (Email)
o      Đặt hàng thông qua nhân viên bán hàng của công ty
o      Đến trực tiếp đặt hàng tại công ty.
o      Telex/fax
o      Phương thức khác (nếu có hãy mô tả)?
2 Đơn đặt hàng (ĐĐH) được xử lý/tiếp nhận ở đâu?
o      Bàn giao dịch (tiếp nhận và sử lý )
o      Tiếp nhận và ghi sổ
o      Tại khách hàng (Nhân viên Sale nhận tại chổ)
o      Nơi khác (Hãy miêu tả nếu có)
3 Trong trường hợp yêu cầu vượt quá  số lượng tồn kho thì sẽ tự động tạo một đơn hàng bằng số lượng còn lại của ĐĐH? Nếu không thì hãy cho biết cách thực hiện của CÔNG TY trong trường hợp này?
4 CÔNG TY có gửi bản xác nhận (xác nhận đã xét duyệt, số lượng duyệt ,…) của ĐĐH cho khách hàng không?
5 CÔNG TY sẽ giao hàng ngay lập tức khi hàng hoá đáp ứng nhu cầu của ĐĐH?
6 CÔNG TY có nhận ĐĐH của những sản phẩm không lưu kho hay phi chuẩn(CÔNG TY không sản xuất) hay không?
7 CÔNG TY có thực hiện lắp ráp/chế biến những bộ phận của một bộ sản phẩm (gia công sản phẩm từ nhà cung cấp) sau đó bán cho khách hàng để họ tiếp tục gia công?
8 CÔNG TY có hủy bỏ các ĐĐH đang mở (chưa thực hiện xong việc nhận hàng) sau một khoảng thời gian nhất định nào đó không? Nếu có thì khoảng thời gian đó là bao nhiêu ngày, CÔNG TY có thông báo với khách hàng về vấn đề này không?
9 Tất cả các ĐĐH sẽ đựơc lưu trữ lại sau khi đã giao hàng và lập hoá đơn.
10 Số khác hàng hiện tại của CÔNG TY (bao gồm cả các khách hàng hết hợp đồng, còn hợp đồng và dự báo)?
o      Đại lý
o      Bán lẻ
11 CÔNG TY có  Đơn vị mua nội bộ ?
12 Số lượng nhân viên bán hàng của CÔNG TY hiện này? Tốc độ dự đoán phát triển(về số lượng) hàng năm là bao nhiêu?
13 Nhân viên bán hàng của CÔNG TY đại diện cho:
o      Một số khách hàng nào đó.
o      Theo vùng địa lý.
o      Cả hai trường hợp trên
O     Trường hợp khác (nếu có thì hãy nêu rõ)
14 CÔNG TY có chuẩn bị hoá đơn sẵn hay không(chẳng hạn để cho trường hợp bán hàng thanh toán bằng tiền  mặt ngay)?
15 Trong trường hợp bán hàng mà khách hàng thanh toán bằng tiền mặt ngay thì cách ghi nhận và lưu giữ sẽ như thế nào?
16  Mẫu hoá đơn và mẫu ghi nợ khách hàng là giống nhau?
17 CÔNG TY có các hình thức thanh toán nào? Hãy mô tả các hình thức trên?
18 CÔNG TY có áp dụng hình thức ĐĐH trả trước (prepaid;pre-billed)?
19 Điểm giao hàng là một thông tin yêu cầu phải có trong một ĐĐH?
20 Hãy miêu tả tổng quan về hệ thống bán hàng hiện tại của công ty? Mối liên hệ với các phần  sau?
o      Hoá đơn bán hàng
o      Kế toán phải thu
o      Quản lý kho/tồn kho
o      Sổ cái kế toán.
21 Hãy giải thích một số thông tin sau của một ĐĐH?
o      Quản lý ĐĐH sẽ dựa trên part number hay theo một mã số nào đó?
o      Hàng hóa trong kho có được phân bổ (dành) cho những ĐĐH  đã được duyệt(tức là hàng đã được đặt nhưng chưa lấy thì không bán cho những ĐĐH khác)?
o      Ngày đến hạn của ĐĐH được chỉ định như thế nào?
22 Hiện tại công ty có những bộ phận chuyên bán hàng ở nhiều nơi khác nhau, và có một ràng buộc xử lý duy nhất nào cho các ĐĐH tại bộ phận nói trên?
23 ĐĐH được thể hiện trên ĐH như theo nao ?
o      Theo ĐH chuẩn (biểu mẫu)
o      Theo qui trình quan hệ giữa các bộ phận trong công ty.
24 Mức độ tự động hoá của quá trình bán hàng?
25 Nhu cầu về nhận sự/nhân viện hiện tại và trong tương lai(dự đoán) của công ty như thế nào?
26 Cách thức xử lý một ĐĐH của CÔNG TY theo các kiểu nào sau đây?
o      Nhận ĐĐH Kiểm tra tồn kho – Xuất hàng ngay – Hóa đơn
o      Xuất hàng – Nhập ĐĐH (xuất hàng trước)
o      Đặt hàng trước, nhưng chưa xác định rõ ngày nhận hàng
o      Nhập hoá đơn bằng tay để cập nhật mức tồn kho và sử dụng để phân tích việc bán hàng.
o      Một đơn đặt hàng cho nhiều lần (nhiều ngày) nhận hàng
27 ĐĐH được nhận (chấp nhận ) và xử lý ở những điểm nào (kho, phòng bán hàng,…), có bao nhiêu điểm như vậy? Liên hệ giữa những điểm này?Tại sao một ĐĐH lại được xử lý (nhận) ở điểm này mà không phải là ở một điểm khác?
28 CÔNG TY có những điểm nào có thể quản lý kho(xuất nhập) thực hiện giao hàng ?
29 Quá trình nhận ĐĐH hiện tại được tự động hoá đến mức độ nào?
30 Ngày nhận hàng của một ĐĐH được xác định như thế nào? Nó có phụ thuộc vào chính sách phục vụ khách hàng không?
31 Bằng cách nào để người nhập (tiếp nhận) ĐĐH có thể xác định sản phẩm của ĐĐH là đang còn trong kho?(Xác định lượng hàng còn có trong kho để cung cấp cho ĐĐH)
32 Khi nào thì hàng hóa đuợc backorder ?Backorder : Khi Hàng Hoá tồn kho không đủ cung cấp cho một ĐH đã được nhận thì Nợ Lại Đơn Hàng
33 CÔNG TY có gửi giấy xác nhận cho khách hàng để xác nhận đã duyệt ĐĐH của khách hàng? Giấy xác nhận đó có chứa các thông tin về loại hàng, đơn giá và ngày nhận hàng hay không?
34 CÔNG TY nhận ĐĐH trực tiếp từ khách hàng hay qua nhân viên bán hàng?
35 Những mã số , những miêu tả của những sản phẩm chuẩn có được sử dụng trong quá trình bán hàng hay không?
36 Cách chỉ định số lô (Lots) cho một ĐĐH cụ thể như thế nào?
37 Qui trình bán hàng liên hệ với quá trình quản lý sản xuất như thế nào để có thể xác định ngày giao hàng, và truy vấn những thông tin  cần thiết nhằm phục vụ cho việc bán hàng?
38 Khi nào thì CÔNG TY xuất hoá đơn bán hàng?Cách thức như thế nào?
39 Hoá đơn bán hàng được chuyển vào bộ phận kế toán phải thu ra sao?
40 Về hoá đơn vận chuyển thì sẽ xuất lúc nào? Cách thức thực hiện?
41 Khi nào thì thực hiện việc lập danh sách thu nhặt (xác định hàng) để giao cho khách hàng?Cách thực hiện như thế nào?
42 Cách cập nhật tồn kho như thế nào để phản ánh được:
o      Việc phân bổ hàng cho các ĐĐH?
o      Hàng đã được xuất.
43 CÔNG TY  sử dụng sản phẩm thay thế khi bán hàng( thay thế hàng mua của khách hàng bằng một mặt hàng tương đương) trong trường hợp nào ? Trong trường hợp như thế thì cách thể hiện trên ĐĐH và hoá đơn là như thế nào?
44 Liên quan tới phần bán hàng, hiện tai CÔNG TY có những loại phí nào (Bốc giỡ; Vận tải;…)?
45 Nhân viên nhập (tiếp nhận) ĐĐH sẽ theo dõi các ĐĐH chưa hoàn thành như thế nào?
46 Nhân viên tư vấn Pythis cần thu thập một số mẫu chứng từ, báo cáo và các qui trình từ CÔNG TY
II Giá bán hàng
1 Cách định giá bán sản phẩm (giá bán sẽ cố định hay mềm dẻo theo một công thức hay chính sách nào đó)?
2 Giá bán có phản ánh được các yêu tố sau:
o      Danh mục đơn giá sản phẩm?
o      Khấu trừ theo số lượng?
o      Khấu trừ theo doanh số bán (số tiền của ĐĐH)?
o      Hợp đồng về giá đã được thoả thuận trước?
3 Nhân viên bán hàng có những qui tắc mềm dẻo nào trong việc định giá bán nhằm đưa ra quyết định phù hợp trong việc bán hàng không? Nếu có thì hãy trình bày những qui tắc trên?.
4 Hệ thống giá dựa trên
o              Loại khách hàng?
o              Số lượng của ĐĐH(Range: 0-10; 11-100; ….)?
5 CÔNG TY có áp dụng nhiều chính sách giá chuẩn cho một sản phẩm không? Nếu có thì hãy cho biết nguyên nhân cho sự khác biệt đó!
6  CÔNG TY có lưu giữ thông tin lịch sử  về giá cả?
7 CÔNG TY có áp dụng các chính sách giảm giá (giá khuyến mãi) không?
8 CÔNG TY có áp dụng hình thức khuyến mãi bằng hàng hoá hay không?
9 Hãy cho biết các kiểu khuyến mãi hoặc các chính sách giá đặc biệt mà CÔNG TY có!
III Công Nợ.
1 Cách kiểm tra công nợ của khác hàng? Kiểm tra khi nào?
2 CÔNG TY sẽ giữ lại (nhận) những ĐĐH trong trường hợp khách hàng  vướng công nợ?
3 CÔNG TY sử dụng/muốn sử dụng các cách kiểm tra công nợ nào sau đây:
o      Giới hạn số tiền nợ và ngày nợ?
o      Công nợ liên quan từ trước đến nay (ĐĐH hiện tại + ĐĐH dở dang + ĐĐH quá còn nợ)?
4 Hãy cho biết cách thức xét duyệt một ĐĐH của CÔNG TY?
IV Commissions/Hoa hồng
1 CÔNG TY có áp dụng các chính sách hoa hồng nào không? Nếu có hãy cho biết các loại hoa hồng đang áp dụng và cách tính cho từng loại trên?
2 Hoa hồng được tính khi ghi nhận ĐĐH hay là khi thanh toán tiền hoá đơn bán hàng?
3 CÔNG TY có chia nhỏ các loại hoa hồng?Nếu có thì hãy trình bày cách làm này?
4 CÔNG TY có thay đổi hoa hồng trong các trường hợp:
o              Theo chiết khấu.
o              Thanh toán hoá đơn chậm.
o              Chưa trả tiền hoá đơn.
o              Hàng hoá đang kiểm tra lại.
o              Các trường hợp khác (mô tả)
5 Hoa hồng được trả như thế nào?
6 CÔNG TY có yêu cầu các báo cáo liên quan tới phần hoa hồng?
7 Báo cáo bán hàng/Hạn ngạch/Chiết khấu tính theo:
o              Tháng
o              Qúy
o              Năm
V Các Phí Liên Quan/Freight
1 Lộ trình vận chuyển được xác định và thể hiện như thế nào trong ĐĐH và hoá đơn?
2 Hãy liệt kê các hình thức giao hàng cho một ĐĐH (Gửi bưu điện, chở bằng xe tải, máy bay…)?
3 Cước phí thanh toán theo hình thức nào?
o      Trả trước.
o      Trả sau khi thực hiện.
o      Tính theo trọng lượng(dựa vào số lượng thực vận chuyển rồi tính và trả sau)
4 Việc lựa chọn hàng hoá (phân khu vực hàng hoá,…)được thực hiện trước hay khi có ĐĐH?
5 CÔNG TY có các kho biệt lập không? Nếu có thì số lượng của những kho này? (mục đích để lưu một lượng hàng chiến lược)
6 CÔNG TY có thực hiện giao hàng từ các kho biệt lập này không?
7 Cách lựa chọn các kho để xuất hàng như thế nào (Có nhiều kho có thể đáp ứng nhu cầu cho một ĐĐH, cách lựa chọn kho nào trong số kho này)?
8 CÔNG TY có áp dụng Drop-Ship(khách hàng mua hàng ở CÔNG TY, CÔNG TY đi mua hàng từ một nhà cung cấp khác và nhà cung cấp này cung cấp hàng trực tiếp cho khách hàng của CÔNG TY) từ nhà cung cấp không?
9 Hoá đơn phí vận chuyển được chuẩn bị trước khi xuất hàng ?Hay cho biết thời điểm xuất hoá đơn để tính phí ?
10 CÔNG TY có gửi thông tin chuẩn bị xuất hàng cho khách hàng/kho vận hay không?
11 CÔNG TY có thực hiện việc giao hàng nhiều lần cho một ĐĐH(giao từng phần)?
12 CÔNG TY có tiến hành xuất hàng theo số lẻ không (hàng không đủ thùng,tá,…)?
13 CÔNG TY có những mặt hàng nào khác, những báo cáo, qui trình thích hợp cho việc phân tích việc bán hàng không?
VI Mức độ/Số lượng
1 Số khách hàng hiện tại của CÔNG TY?
2 Trung bình một khách hàng có bao nhiêu điểm nhận hàng?
3 Tổng số lượng các điểm giao hàng hiện có của CÔNG TY?
4 Số lượng ĐĐH mới hằng ngày của CÔNG TY hiện nay – số lượng trung bình/ Số lượng tối đa/ Mức độ phát triển?
5 Số lượng các ĐĐH có nhu cầu thay đổi hằng ngày – Số lương trung bình/ Số lượng tối đa/Mức độ phát triển?
6 Số lương ĐĐH dở  dang ?- Số lượng trung bình/ Số lượng tối đa/Mức độ phát triển?
7 Số lượng lệnh giao hàng hằng ngày cần huỷ là bao nhiêu?(Số lương trung bình/ Số lượng tối đa/ Mức độ phát triển )
8 Số lượng trung bình các ĐĐH chưa thực hiện xong?
9 Trung bình một ĐĐH có bao nhiêu chi tiết ĐĐH?
10 Trung bình có bao nhiêu lệnh giao hàng một ngày?
11 Số lượng Invoice xuất một ngày?
12 Số dòng (chi tiết của Invoice) của một Invoice ?
13 Một Invoice thường cho bao nhiêu ĐĐH/
14 Số nhân viên bán hàng/Invoice
15 Số tiền lớn nhất/nhỏ nhất của hoá đơn?
16 Phần trăm lượng hoá đơn được trả trước / hay trả bằng tiền mặt
17 Số ĐĐH phải trả lại (không chấp nhận) của khách hàng?
18 Số lượng nhân viên bán hàng của CÔNG TY?
19 Trung bình có bao nhiêu điểm giao hàng / một nhân viên bán hàng?
20 Trung bình có bao nhiêu khách hàng/1 nhân viên giao hàng (một nhân viên giao hàng quản lý bao nhiêu khách hàng)?
21 Số lượng hoá đơn vận chuyển được xuất hằng ngày?
22 Số lượng phiếu xuất hàng hằng ngày?
23 Một ngày trung bình có bao nhiêu picking lists(danh sách thu nhặt-gom-tập hợp hàng để giao cho khách hàng) ?Picking lisk hay còn gọi là packing list: Danh sách hàng hoá cho một đơn hàng.
24 Trung bình có bao nhiêu ĐĐH bị vướng nợ một ngày ?
25 Trung bình có bao nhiêu Backorder vướng công nợ?
26 Trị giá  nhỏ nhât của một ĐĐH mà CÔNG TY có thể chấp nhận?
27 Trị giá (số tiền) của một ĐĐH tối đa là bao nhiêu?
28 Số điểm giao hàng nhiều nhật của một khách hàng là bao nhiêu?
29 Tổng tất cả các điểm giao hàng của các khách hàng mà CÔNG TY hiện có?

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.