Xây dựng yêu cầu (RFP) giải pháp phần mềm HRM:Đánh giá nhân viên

0

free live online homework help click here homework help math problem solver type essay on google introductory paragraph and thesis statement examples essay writing service toronto assignment 3 corporate governance and ethical responsibility research paper critique paper example thesis thesis maker in pune enter https://earthwiseradio.org/editing/the-white-tiger-essay/8/ viagra toulon online pharmacy without prescription see urdu essay topics for class 5 women and viagra writing paper service www.essay-writing.com how to send email from outbox on ipad air the personal essay example go to link https://vabf.org/reading/antigone-essays-conflict/250/ go to link what is a character analysis essay citing films in essays viagra headache cure essays about drinking and driving cost viagra levitra or cialis https://pharmacy.chsu.edu/pages/sara-teasdale-research-paper/45/ cheap mba essay writer sites uk 5 college essays new york times gabapentin and lipitor Hỗ trợ đánh giá một cách có hệ thống hiệu quả công việc và năng lực của nhân viên bao gồm kết quả công việc, phương pháp làm việc, những phẩm chất và kỹ năng có liên quan đến công việc làm cơ sở để đưa ra những quyết định khen thưởng/ kỷ luật hay đề bạt/ thuyên chuyển nhân viên kịp thời và hợp lý .

Danh gia nhan vien trong giai phap phan mem HRM

Định lượng các chỉ tiêu, dựa trên kết quả công việc cập nhật định kỳ của từng nhân viên, cụ thể:

 •   Xây dựng chỉ tiêu năng suất (KPI/KPRI) theo chức danh công việc.
 •   Thiết lập chỉ tiêu năng suất cho từng nhân viên theo tiêu chuẩn chức danh công việc đang đảm nhận một cách định lượng.
 •   Hệ thống đánh giá kết quả công việc của nhân viên. Cập nhật trực tuyến chỉ tiêu năng suất thực hiện theo chu kỳ cập nhật, từ đó các cấp quản lý theo dõi năng suất thực hiện của nhân viên tại bất kỳ thời điểm, đánh giá khả năng hoàn thành mục tiêu chung của bộ phận hoặc từng cá nhân và để ra chính sách điều chỉnh
 •   Hỗ trợ kịp thời cho nhân viên đạt được chỉ tiêu đề ra. Tổ chức đánh giá hiệu quả công việc trực tuyến và thực hiện chính sách phúc lợi theo kết quả công việc đạt được.
 •   Quản lý quá trình xét duyệt, đánh giá kết quả công việc theo định kỳ hoặc thời điểm.
 •   Thiết lập cơ sở đánh giá xếp loại cho từng chức danh.
 •   Thiết lập các chính sách khen thưởng hay kỷ luật từ kết quả đánh giá.
 •   Chuyển đổi kết quả đánh giá vào hồ sơ nhân viên.
 •   Báo cáo thống kê kết quả đánh giá theo yêu cầu quản lý.
 1.    Chỉ tiêu năng suất (KPI/KPRI)

Tùy thuộc vào bản mô tả công việc của từng chức danh công việc, căn cứ vào kết quả công việc mà mỗi chức danh công việc cần đạt được, công ty quy định chỉ tiêu năng suất khác nhau. Việc định nghĩa các chỉ tiêu năng suất dùng để đánh giá kết quả công việc cho từng nhân viên theo chức danh công việc đảm nhận. Chỉ tiêu năng suất bao gồm các thông tin như sau:

 • Mỗi chỉ tiêu KPI/KPRI cho biết đơn vị tính là gì? Chu kỳ quy định nhân viên cập nhật bao lâu (ngày,tuần,tháng …), quy định cách tính điểm …
 • Mỗi chức danh công việc sẽ bao gồm những chỉ tiêu KPI/KPRI nào, trọng số cho từng chỉ tiêu.

==> xem thêm ở file chi tiết:

 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.