Mẫu khảo sát phân hệ kế toán phải thu (AR) khi triển khai dự án erp

0

Đơn vị sử dụng những báo cáo nào để theo dõi tình hình thu tiền? (Đề nghị cung cấp bản sao các báo cáo)?

Cán bộ quản lý phòng ban nào chịu trách nhiệm kiểm tra các báo cáo sau?

Số dư trong mỗi tài khoản tiền mặt và ngân hàng

Lưu chuyển tiền tệ?

Thu nhập từ số tiền đầu tư?

Chi phí các khoản vay ngắn hạn?

Quý đơn vị có so sánh kết quả thực hiện với kế hoạch tài chính, với kết quả của kỳ trước, với dự báo và với các Đơn vị khác có hoạt động tương tự không? Nếu có, Kế hoạch này được lập như thế nào?

Xem chi tiết:

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.