Giải pháp quản lý chuổi cung ứng của Oracle và Dynamics AX

0

Định nghĩa Chuổi cung ứng:

Chuỗi cung cấp là một mạng lưới gồm các tổ chức có liên quan, thông qua các mối liên kết phía trên và phía dưới, trong các quá trình và hoạt động khác nhau, sản sinh ra giá trị dưới hình thức sản phẩm dịch vụ trong tay người tiêu dùng cuối cùng.

Việc sắp xếp năng lực của các thành viên trong chuỗi cung cấp ở phía trên hay phía dưới nhằm mục đích tạo ra giá trị lớn hơn cho người sử dụng, với chi phí thấp hơn cho toàn bộ chuỗi cung cấp.

 

Tầm quan trọng của chuỗi cung cấp

Việc thiết kế và quản trị các luồng trong chuỗi cung cấp (luồng sản phẩm, thông tin và tiền) có mối quan hệ chặt chẽ với thành công của chuỗi cung cấp.

Các quyết định của chuỗi cung cấp đóng vai trò quan trọng trong thành công hay thất bại của một công ty. chọn đúng giải pháp để quản lý chuổi cung ứng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.