Nghiệp vụ kiểm kê kho và bút toán xử lý chênh lệnh

0

1. Mô tả nghiệp vụ

Khi có yêu cầu kiểm kê kho từ kế toán trưởng hoặc Ban lãnh đạo công ty, bộ phận kế toán sẽ phát sinh một số hoạt động sau:

  1. Thiết lập thông số chu kỳ kiểm kê kho cho từng mặt hàng/ nhóm hàng, ứng với mặt hàng nào thì chu kỳ bao lâu kiểm kê và phương pháp kiểm kê như thế nào?
  2. Thành lập ban kiểm kê gồm: kế toán kho, thủ kho, kế toán trưởng hoặc Giám đốc.
  3. Kiểm kê hàng hóa thực tế trong từng kho, đối chiếu số dư thực tế kiểm kê với sổ kế toán kho
  4. Nếu có chênh lệch thì tiến hành tìm nguyên nhân xử lý
  5. Trưởng ban kiểm kê sẽ đưa ra quyết định xử lý
  6. Căn cứ và quyết định xử lý, kế toán kho thực hiện lập phiếu nhập kho, hoặc phiếu xuất kho. Đồng thời, hạch toán bút toán chênh lệch thừa, thiếu hàng hóa so với sổ kế toán.
  7. Trường hợp tìm được nguyên nhân và yêu cầu bồi thường thì hạch toán phải thu hoặc phải trả cho đối tượng phải bồi thường. Trường hợp chưa tìm được nguyên nhân thì hạch toán vào tài sản thừa chờ xử lý hoặc tài sản thiếu chờ xử lý

Kiem ke kho hang hoa Nguyen phu lieuĐịnh khoản

1. Phát hiện thừa nguyên vật liệu, hàng hóa sau khi kiểm kê:

Nợ TK 152, 156
Có TK 3381…

2. Phát hiện thiếu nguyên vật liệu, hàng hóa sau khi kiểm kê:

Nợ TK 632, 1381
Có TK 152, 156

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.