Quy trình sản xuất sản phẩm rời rạc (Discrete Products) của erp Oracle

Nội dung tài liệu :
I.Qui trình sản xuất tổng quát
Mo hinh san xuat tong the ODM
II.Qui trình lập định mức (có sử dụng Standard Operation)
III.Qui trình lập định mức (không sử dụng Standard Operation)
IV.Qui trình thay đổi Định mức nguyên vật liệu (B.O.M)
V.Quy trình phát hành lệnh sản xuất
VI.Qui trình xuất nguyên vật liệu vào lệnh sản xuất
VII.Qui trình chuyển công đoạn và nhập kho thành phẩm từ lệnh sản xuất
VIII.Qui trình thu hồi nguyên vật liệu
IX.Qui trình kiểm tra và đóng lệnh sản xuất
Mua sách tại:


xem chi tiết:

Comments

comments

  • vantrinh107

   Nhờ diễn dàn gửi file tài liệu Quy trình sản xuất sản phẩm rời rạc (Discrete Products) của erp Oracle

   Mail : vantrinh107@yahoo.com

   Cám ơn diễn đàn nhiều

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.