Giới thiệu tổng thể về module quản lý sản xuất trong giải pháp phần mềm ERP

I. Quản lý sản xuất

Một trong những phương pháp hiệu quả nhất làm giảm chi phí trong sản xuất là việc xây dựng và tối ưu hóa hoạch định sản xuất sản phẩm. Việc đó cho phép doanh nghiệp giảm mức độ nhàn rỗi của thiết bị và chuyên gia có tay nghề chuyên môn cao, giảm thời gian thực hiện đơn hàng, không phá vỡ kế hoạch bán hàng vì lý do quá tải nguồn lực sản xuất, tối ưu hóa việc lưu chuyển nguyên vật liệu và hàng tồn kho, làm cho quá trình sản xuất trở nên rõ ràng và dễ điều khiển.

Phân hệ quản lý sản xuất dùng để hoạch định quá trình sản xuất và nguyên vật liệu trong sản xuất, phản ánh quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quản l‎ý sản xuất.

Các tính năng tiện ích của phân hệ có thể sử dụng bởi cán bộ phòng kinh tế kế hoạch, phân xưởng sản xuất, phòng điều phối sản xuất và các bộ phận sản xuất khác.

mo hinh quan ly san xuat tong the trong he thong erp

Các cơ chế lập kế hoạch sản xuất trong phân hệ quản lý sản xuất bảo đảm:

 • lập kịch bản để nghiên cứu các phương án chiến lược sản xuất khác nhau hoặc thống kê các thay đổi có thể làm được theo điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp;
 • hoạch định phác họa, cho phép mở rộng việc tầm hoạch định theo mức độ phát sinh các kỳ dự tính tiếp theo;
 • hoạch định sản xuất theo dự án;
 • ghi nhận các dữ liệu kế hoạch mà đã bị thay đổi (theo các kịch bản và thời kỳ);
 • tích hợp với phân hệ quản l‎ý ngân sách.

1. Hoạch định sản xuất

Phân hệ dùng để lập kế hoạch trung hạn và dài hạn, nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu, cũng như để phân tích việc thực hiện kế hoạch sản xuất. Khi lập kế hoạch sản xuất, bảo đảm khả năng thống kê được nhiều tham số, kiểm tra việc thực hiện và theo dõi kế hoạch ở các giai đoạn khác nhau đồng thời theo nhiều phương diện:

 •   theo các bộ phận và người quản lý;
 •   theo dự án và tiểu dự án;
 •   theo nguồn lực chủ yếu;
 •   theo nhóm sản phẩm và theo đơn vị mặt hàng riêng biệt.

2. Hoạch định sản xuất khái quát      

 • trên cơ sở đã kế hoạch đã lập trong phân hệ “Quản lý bán hàng”, định ra khối lượng sản xuất dự tính theo từng nhóm sản phẩm (nếu cần thiết, theo từng mặt hàng riêng biệt);
 • vạch ra sự khác biệt giữa kế hoạch khái quát và kế hoạch chi tiết, kế hoạch theo ca và dữ liệu sản xuất thực tế;
 • lập ra các nhiệm vụ sản xuất, kiểm tra việc thực hiện và đánh giá sự tụt hậu của sản xuất.

3. Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu

 • có thể lập ra bảng yêu cầu và các loại nguồn lực chính (thiết yếu) khi sản xuất nhóm sản phẩm và các loại mặt hàng riêng;
 • thực hiện việc kiểm tra kế hoạch sản xuất khái quát tương ứng với các yếu tố hạn chế, ví dụ, khả năng sử  dụng các dạng nguồn lực chính (thiết yếu);
 • tiến hành ghi nhận khả năng sử dụng các nguồn lực thiết yếu.

II. Hoạch định sản xuất theo ca

Phân hệ dùng để lập kế hoạch sản xuất trong thời gian ngắn theo từng mặt hàng riêng biệt, cũng như để phân tích việc thực hiện kế hoạch sản xuất thực tế bởi phòng điều phối sản xuất. Trong phân hệ này có lập ra biểu đồ sản xuất chi tiết theo ca, tiến hành đánh giá mức độ thực hiện mà có tính đến việc sử dụng nguồn lực theo kế hoạch.

Phần hoạch định thương có các khả năng sau:

 • hoạch định có tính đến khả năng về công suất trong tiểu kỳ kế hoạch và các thay đổi của tổng thời gian cho mỗi nghiệp vụ theo cây kỹ thuật. Trong trường hợp thiếu năng lực sản xuất theo tiểu kỳ, tiến hành kết chuyển giao dịch theo kế hoạch đã lập sang tiểu kỳ với nguồn lực có thể sử dụng được;
 • lập biểu đồ chi tiết cho sản xuất và nghiệp vụ;
 • hoạch định ở “mức cao hơn” sơ đồ sản xuất hiện tại và nghiệp vụ hoặc là hoạch định lại toàn bộ;
 • khả năng hoạch định các nghiệp vụ cho các bộ phận ở xa;
 • hoạch định có tính đến thời gian vận chuyển giữa các kho và các bộ phận.

1. Hoạch định sản xuất theo ca    

 • hoạch định sản xuất chi tiết đến từng mặt hàng riêng biệt  và có tính đến thời gian sản xuất chính xác;

 • xác định điểm làm gián đoạn quá trình tách nút trong cây kỹ thuật sản xuất đối với tất cả các sản phẩm mà được hình thành trong chế độ “lắp ráp theo đơn hàng”;

 • lập biểu đồ mức độ sử dụng công suất sản xuất, nhu cầu sử dụng nguyên liệu và chi tiết lắp ráp;

 • lập biểu đồ lắp ráp có tính đến thời gian sản xuất cụ thể.

2. Xác định mức độ nguồn lực có thể sử dụng.

 • quản lý danh sách các trung tâm lao động và các nghiệp vụ kỹ thuật;
 • hỗ trợ lịch biểu theo dõi khả năng sử dụng các trung tâm lao động riêng biệt và nhập khả năng sử dụng nguồn lực theo dữ liệu của lịch biểu này;
 • hợp nhất trung tâm lao động vào các nhóm cùng với thứ tự ưu tiên để hoạch định;
 • tính toán mức độ sử dụng các trung tâm lao động trong  quá trình xác định biểu đồ nhu cầu nguyên vật liệu.

3. Kiểm tra việc thực hiện

 • lập biểu đồ kế hoạch nhu cầu sản xuất;
 • lập các nhiệm vụ sản xuất chung và theo ca, theo ngày;
 • phân tích kế hoạch thực tế của quá trình sản xuất, kiểm tra và phân tích sai lệch.

III. Quản l‎ý chi phí và tính giá thành

Một trong những yếu tố quan trọng trong cuộc chiến cạnh tranh là giảm giá thành sản phẩm, quản lý chi phí. Việc có sẵn hệ thống kế toán quản trị khi phản ánh giá thành sản xuất thực tế, cho phép doanh nghiệp chọn các biện pháp hiệu quả để giảm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, nâng cao lợi nhuận kinh doanh.

 Phân hệ quản lý chi phí sử dụng để kế toán chi phí thực tế của doanh nghiệp và tính giá thành sản phẩm trên cơ sở các dữ liệu kế toán quản trị.
Các chức năng chính của phân hệ:
 • kế toán chi phí thực tế của kỳ báo cáo theo phương diện cần thiết về giá trị và số lượng;
 • kế toán nguyên vật liệu theo số lượng trong sản xuất dở dang;
 • kế toán chi phí sản xuất cuối kỳ báo cáo theo phương diện cần thiết;
 • kế toán phế phẩm;
 • tính giá thành sản xuất thực tế cho kỳ thành phẩm chính thành phẩm phụ (bán thành phẩm, phế phẩm) – giá thành sản xuất đầy đủ và không đầy đủ, giá thành đầy đủ thực tế khi tiêu thụ sản phẩm, trong đó bao gồm cả tính giá thành sản xuất thành phẩm nhận từ người làm gia công;
 • tính giá thành sản xuất trong tháng theo chứng từ xuất xưởng – theo chi phí trực tiếp hoặc giá thành dự tính;
 • kế toán gia công từ nguyên vật liệu nhận gia công;
 • tính giá trị thực tế của chi phí sản xuất kinh doanh dở dang vào cuối kỳ báo cáo;
 • đưa ra số liệu (báo cáo) về trình tự tính giá thành;
 • lập báo cáo theo ca sản xuất sản phẩm và các dịch vụ;
 • đưa ra số liệu về cơ cấu giá thành sản xuất để đánh giá sai lệch so với định mức đã định.

IV. Quản lý dữ liệu về sản phẩm     

Một công cụ quan trọng trong quản lý sản xuất là quản lý dữ liệu về thành phần sản phẩm và bán thành phẩm, lộ trình sản xuất sản phẩm theo các bộ phận sản xuất và kho bãi.

Lập định mức thành phần sản phẩm cho phép kiểm soát việc ghi giảm nguyên vật liệu đưa vào sản xuất, dự tính giá thành sản phẩm, phân tích chênh lệch giữa giá thành dự tính và thực tế, vạch ra các nguyên nhân chênh lệch.

Việc đưa ra sơ đồ lộ trình công nghệ cho phép hoạch định chuỗi sản xuất thành phẩm theo nhiều công đoạn, ở mỗi giai đoạn có thực hiện việc đánh giá và ghi nhận mức độ sử dụng thiết bị cũng như khả năng sử dụng nguồn lực sản xuất.

Các tính năng của phân hệ có thể sử dụng cho các kỹ sư trưởng, các cán bộ làm việc trong các phòng thiết kế và phòng công nghệ.

Trong khuôn khổ quản lý sản xuất, có thực thi chức năng kế toán chi phí nguyên vật liệu theo định mức khi sản xuất và phân tích sai lệch với định mức. Các định mức sử dụng nguyên vật liệu nằm trong bảng kê chi tiết của sản phẩm.

does the end justify the means essay essay character description creative writing topic https://teleroo.com/pharm/best-prices-on-viagra/67/ https://homemods.org/usc/womens-right-essay/46/ https://cadasb.org/pharmacy/o-que-fazer-se-o-viagra-no-funciona/13/ cialis highlight of the night follow site https://carlgans.org/report/kinds-of-biography/7/ reflux viagra crestor patent protection date enter site melatonin synthroid interactions effective paper conclusion about friendship essay go here special economic zone business plan source link essay topics on economics argumentative essay on corruption in kenya esl term paper writers sites uk best paper writing service reviews citing dissertation abstracts apa essay about philippines natural resources follow url viagra online south africa here click book review homework help celebrex and other prescription alternativa natural para el viagra cheapest ciala levitra viagara Thành phần định mức sản phẩm được sử dụng:   

 • khi phân tích sai lệch với định mức để kiểm tra chất lượng sản phẩm;
 • để tính giá thành như là cơ sở phân bổ chi phí gián tiếp.

Để hoạch định theo ca, tất cả quá trình công nghệ có thể được trình bày dưới dạng tổ hợp các nghiệp vụ liên tiếp. Tổ hợp này này vạch ra sơ đồ lộ trình sản xuất thành phẩm. Mỗi nghiệp vụ đều có thể được đặc trưng bởi tập hợp các nguyên vật liệu sử dụng đầu vào và và các thành phẩm xuất xưởng ở đầu ra.

Theo 1VS

 

Comments

comments

 1. Chào bạn,
  Không hiêu ý full của bạn là gì? tất cả mình đã đưa lên đây rồi , nếu muốn bạn copy thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.