Những yêu cầu đặc thù và quy trình quản lý dự án công ty xây dựng

0


Quan trị du an xay dung1.  
Giai đoạn theo dõi dự án:

 • Công trình, Chủ đầu tư, địa điểm
 • Đang trình duyệt ở đâu và ở bước nào
 • Tiếp cận hồ sơ thiết kế, hồ sơ dự toán và hồ sơ mời thầu để điều

chỉnh kịp thời

 • Khi nào đăng báo và tổ chức đấu thầu.    

2.   Giai đoạn đấu thầu dự án:

 •  Hồ sơ pháp nhân Công ty
 •  Hồ sơ năng lực
 •  Hồ sơ tài chính
 •  Hồ sơ nhân sự
 •  Hồ sơ máy móc thiết bị
 •  Bản vẽ tổ chức thi công
 •  Sơ đồ và thuyết minh biện pháp tổ chức thi công
 •  Các thuyết minh: Biện pháp thi công và giải pháp kỹ thuật;

tổ chức thi công; biện pháp quản lý chất lượng; An toàn lao động,

an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường.

 •  Các hợp đồng nguyên tắc (nếu có)
 • Bảo lãnh dự thầu
 • Đơn dự thầu
 • Thư giảm giá (nếu có)
 • Giá dự thầu
  • Phần mềm lập dự toán (cập nhật theo đơn giá và hệ số mới nhất trên địa bàn hoat động)
  • Tiến độ thi công, tiến độ cung cấp vật tư, tiến độ cung cấp xe máy, tiến độ bố trí nhân lực, tiến độ chuẩn bị nguồn tài chính.
   • Phần mềm lập tiến độ

3.   Giai đoạn trúng thầu và hoàn thiện các hồ sơ yêu cầu trong hợp đồng thi công:

 • Thông báo trúng thầu
 • Thương thảo hợp đồng
 • Hợp đồng thi công và Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
 • Bảng giá ký hợp đồng
 • Bảng tiến độ thi công chi tiết, phương án tổ chức thi công (nếu có).
 • Quyết định thành lập Ban chỉ huy công trường, Thông báo khởi công
 • Hợp đồng bảo hiểm (kèm hóa đơn): Người lao động, máy móc thiết bị, trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba
 • Bảo lãnh tạm ứng và Hồ sơ đề nghị tạm ứng (nếu có)

4   Giai đoạn triển khai thi công dự án:

 • Quản lý tiến độ:
  • Tiến độ thi công thực tế (Báo cáo đội trưởng, Báo cáo giám sát nội bộ của Công ty so với kế hoạch thi công đã lập cho 2 tuần/1 lần)
  • Tiến độ lập hồ sơ nghiệm thu, thanh toán của đội (Khối lượng thi công thực tế tại công trường so với kế hoạch đội đã đưa ra).
  • Quản lý chất lượng:
   • Thông tin của Giám sát Chủ đầu tư
   • Báo cáo giám sát nội bộ của Công ty
  • Quản lý chi phí:
   • Chi phí bỏ ra: Tất cả các chi phí liên quan đến công trình đang thi công.
   • Chi phí thu vào: Giá trị nghiệm thu, thanh quyết toán công trình.
  • Quản lý hồ sơ:
   • Các công văn đến, công văn đi.
   • Các hồ sơ liên quan xử lý kỹ thuật.
   • Hồ sơ điều chỉnh, phát sinh theo quy định.
   • Hồ sơ nghiệm thu, thanh toán đợt, bản vẽ hoàn công đợt (nếu có).

5.     Giai đoạn hoàn thiện dự án:

 • Quản lý tiến độ:
  • Tiến độ lập hồ sơ hoàn công
  • Ngày nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng và bàn giao cho đơn vị quản lý
  • Tiến độ lập hồ sơ quyết toán.
  • Quản lý chi phí:
   • Giá trị quyết toán công trình
   • Giá trị Nhà thầu nhận được
   • Giá trị được thanh toán thêm
   • Giá trị Chủ đầu tư giữ bảo hành
  • Quản lý hồ sơ:
   • Hồ sơ hoàn công
   • Hồ sơ quyết toán
   • Hồ sơ nghiệm thu đưa vào sử dụng và bàn giao cho đơn vị quản lý

6.   Giai đoạn kết thúc dự án:

 • Quản lý tiến độ:
  • Thời gian kết thúc bảo hành hạng mục công trình hoặc công trình
  • Quản lý chi phí:
   • Giá trị quyết toán sau cùng (Thông tri quyết toán)
   • Chủ đầu tư chuyển phần giá trị bảo hành cho Nhà thầu (nếu còn)
   • Tổng hợp toàn bộ chi phí liên quan đến công trình
   • So sánh giá trị trong Thông tri quyết toán và toàn bộ chi phí bỏ ra thi công công trình để tính lợi nhuận của công trình.
  • Quản lý hồ sơ: Lưu kho Công ty 01 bộ và Phòng QLDA lưu 01 bộ gồm:
   • Hồ sơ mời thầu
   • Hồ sơ dự thầu
   • Bảng giá ký hợp đồng và HS các đợt thanh toán
   • Hồ sơ hoàn công
   • Hồ sơ quyết toán
   • Hồ sơ nghiệm thu đưa vào sử dụng và bàn giao cho đơn vị quản lý
   • Hồ sơ kết thúc bảo hành
   •  Thông tri quyết toán.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.