Hệ Thống Câu Hỏi khảo sát Yêu Cầu nghiệp Vụ ERP phân hệ kế toán phải trả (accounts payable)

0

Khao sat ke toan phai traViệc quản hóa đơn phải trả được thực hiện như thế nào? hóa đơn đơn quản lưu trữ, kiểm soát như thế nào? những bước nào trong quy trình lập hóa đơn? quản lý công nợ phải trả của NCC như thế nào? Xin mời các bạn xem chi tiết nội dung hệ thống câu hỏi khảo sát yêu cầu phân hệ kế toán phải trả ( Accounts payables).

No.

Loại Câu hỏi Kiểu Trả lời 

1

 Lưu trữ Bạn lưu giữ các dữ liệu về hoá đơn và thanh toán như thế nào ? Qui trình

2

 Lưu trữ Bạn thực hiện việc kiểm toán các dữ liệu về hoá đơn và thanh toán như thế nào ? Qui trình

3

Lưu trữ Những bước nào và những hoạt động nào trong qui trình xử lý hoá đơn và thanh toán bạn muốn sắp xếp hợp lý hoá lại . Qui trình

4

Lưu trữ Những bước nào và những hoạt động nào trong qui trình xử lý hoá đơn và thanh toán bạn muốn loại bỏ ? Qui trình

5

Lưu trữ Những việc xử lý hoá đơn và thanh toán nào mất nhiều thời gian ? Qui trình

6

Đóng/Mở kỳ Có văn bản nào qui định thủ tục khoá, mở kỳ báo cáo không? Hiện nay , kỳ báo cáo của bạn là  tháng, quí  hay năm; bạn cần bao nhiêu thời gian sau khi kết  thúc kỳ báo cáo để ra được báo cáo ? Qui trình

7

Đóng kỳ Nếu bạn sử dụng chưng trình thì thủ tục đóng mở kỳ kế toán của bạn được thực hiện như thế nào ? Qui trình

8

Đóng kỳ Những  điều chính liên quan đến các kỳ đã đóng ( đã chốt  số liệu và đã báo cáo ) được thực hiện như thế nào ? và bạn muốn thực hiện nó như thế nào ? Qui trình

9

Đóng kỳ Ai thực hiện nhiệm vụ liên quan đến việc đóng, mở kỳ báo cáo ( chức danh công việc ) Qui trình

10

Đóng/Mở kỳ Hiện nay , việc lập báo cáo về hoá đơn và thanh toán được thực hiện tại điểm nào trong qui trình kế toán của bạn? Qui trình

11

Báo cáo Bạn cần những chỉ tiêu thống  kê nào trong qui trình xử lý hoá đơn và thanh toán ? Qui trình

12

Báo cáo Bạn có yêu cầu báo cáo bằng ngoại tệ không / Nếu có, thì là những yêu cầu gì ? ( Những báo cáo nào cần phải báo cáo ngoại tệ ?) Qui trình/Thiết lập

13

Báo cáo Bạn yêu cầu những báo cáo nào ở dạng tổng hợp ? những báo cáo nào ở dạng chi tiết ? Qui trình/Thiết lập

14

Báo cáo Hiện nay bạn phải lập những báo cáo nào để đáp ứng được các yêu cầu về báo cáo? Qui trình/Thiết lập

15

Báo cáo Có những yêu cầu nào mà các báo cáo hiện nay chưa đáp ứng được ? Qui trình/Thiết lập

16

Báo cáo Các báo cáo bạn đang dùng đã chuẩn cho tất c các đơn vị  trong Công ty  hay chưa? Qui trình/Thiết lập

17

Báo cáo Báo cáo của bạn có yêu cầu mã  tài khoản không ? Qui trình/Thiết lập

18

Báo cáo Có những báo cáo nào được gộp vào với nhau và cùng được lập hoặc in cùng một lúc không ? Qui trình/Thiết lập

19

Báo cáo Ai sẽ nhận các báo cáo về việc xử lý hoá đơn  và thanh toán ? Qui trình

20

Báo cáo Có qui đinh nào quản lý việc giao nhận báo cáo hay  không ? nếu có,  đề nghị cho biết những thông tin chính ? Qui trình

21

Báo cáo Bạn có yêu cầu báo cáo trực tiếp qua  chương trình  trên mạng máy tính (copy file báo cáo) hoặc in tại một địa điểm khác không ? Qui trình/Thiết lập

22

Báo cáo Nếu báo cáo được lập từ chương trình thì việc in báo cáo được thực hiện tập trung hay phân tán ? Qui trình

23

Báo cáo Bạn  sử dụng máy in nào để in báo cáo (gồm cả hợp đồng ..) những máy in này được nằm tập trung hay phân tán ? Qui trình

24

Báo cáo Bạn có cần lập báo cáo cho từng đơn vị, bộ phận hay không? Qui trình

25

Bảo mật Bạn có  qui định về  trách nhiệm và phạm vi  truy nhập số liệu của từng người không ? ( VD : theo đơn vị, bộ phận) Qui trình

26

Bảo mật Bạn có cần hạn chế việc truy nhập dữ liệu đến từng máy hay không ? Thiết lập

27

Bảo mật Bạn có chạy báo cáo bảo mật thường xuyên cho Hoá đơn và Thanh toán hay không Qui trình

28

Điều hòa ngân hàng Bạn thường thực hiện việc đối chiếu ngân hàng hết bao nhiêu lâu ? Qui trình

29

Điều hòa ngân hàng Bạn có nhận được đĩa, băng từ từ ngân hàng để sử dụng cho việc đối chiếu hay không? Nếu có, đề nghị bạn cho biết các thông tin chính của cấu trúc cơ sở dữ liệu đó? Qui trình/Thiết lập

30

Điều hòa ngân hàng Bạn có yêu cầu đối chiếu trực tuyến  (on -line)  hay không ? Qui trình

31

Thanh toán Bạn có yêu cầu nào về việc báo cáo tình hình thanh toán thuế ( VD : theo  công ty, theo thuế suất, theo nơi nộp thuế ..) Thiết lập

32

Thanh toán Bạn có ghi chép các thông tin về thuế trong sổ cái  không ? Thiết lập

33

Thanh toán Bạn có yêu cầu  sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng không ? Thiết lập

34

Thanh toán Bạn có yêu cầu sử dụng tài khoản ngoại tệ tại ngân hàng không ? Thiết lập

35

Thanh toán Những loại chứng từ  thanh toán nào bạn đang sử lý qua các tài khoản ngân hàng ? Thiết lập

36

Thanh toán Bạn cho biết các điều khoản thanh toán của bạn trong các hợp đồng hiện hay ?+ Số ngày thanh toán+ Thời hạn thanh toán+ Tỷ lệ thanh toán+  Tỷ lệ chiết khấu thanh toán Thiết lập

38

Thanh toán Số ngày đến hạn thanh toán được tính toán  trên cơ sở ngày cụ thể của tháng hay sau một số ngày  kể từ ngày nhận hoá đơn hoặc ngày xuất hoá đơn . Thiết lập

39

Thanh toán Có áp dụng tỷ lệ chiết khấu thanh toán cho các  điều khoản thanh toán hiện tại không ? Thiết lập

40

Thanh toán Số này chiết khấu được tính toán như thế nào ? – Dựa trên ngày cụ thể của tháng hay sau một số ngày  cụ thể kể từ ngày nhận hoá đơn hoặc ngày xuất hoá đơn ? Thiết lập

41

Thanh toán Bạn có sử dụng nhiều mức độ chiết khấu khác nhau trong hiện tại và trong tương lại không ? Thiết lập

42

Thanh toán Có bao nhiêu nơi được quyền xuất séc ? Đo lường

43

Thanh toán Có bao nhiêu séc bạn viết trong một  tháng ? Đo lường

44

Thanh toán Bạn có yêu cầu sử dụng séc do máy tính in ra không ? Qui trình

45

Thanh toán Qui định huỷ séc của bạn như thế nào ? Qui trình

46

Thanh toán Bạn có yêu cầu sử dụng việc chuyển tiền điện tử( EFT) không ? Qui trình

47

Thanh toán Bạn có yêu cầu sử dụng hình thức điện chuyển tiền ( Wire Transfers) ? Qui trình

48

Thanh toán Bạn có yêu cầu xử lý việc thanh toán tự động ? Qui trình

49

Thanh toán Bạn có yêu cầu xử lý việc thanh toán thủ công  không ? nếu có, thì  có tài khoản ngân hàng chỉ dùng cho hình thức thanh toán này không ? Qui trình

50

Thanh toán Bạn có yêu cầu xử lý việc thanh toán từng phần không (Partial Trả tiền) ? Qui trình

51

Thanh toán Bạn có yêu cầu xử lý việc thanh toán trước ( tạm ứng) không? Qui trình

52

Thanh toán Bạn có yêu cầu xủ lý việc thanh toán định kỳ không ? Qui trình

53

Thanh toán Bạn có yêu cầu xử ký việc thanh toán nhanh  < (Quick check ) không Qui trình

54

Thanh toán Các thủ tục để thực hiện việc tạm ứng cho khách hàng ? Qui trình

55

Thanh toán Việc đối chiếu giữa hoá đơn và các khoản tạm ứng được thực hiện như thế nào khi nhận được hoá đơn ? Qui trình

56

Thanh toán Bạn có một hệ thống ưu tiên cho thanh toán không ? Qui trình

57

Thanh toán Bạn có muốn sẽ dùng hệ thống ưu tiên thanh toán không ? Qui trình

58

Thanh toán Nếu bạn sử dụng hình thức thanh toán định kỳ thì kỳ thanh toán là bao lâu ? Qui trình

59

Thanh toán Tất cả các hoá đơn đều trả bằng tiền VND  phải không ? Nếu không phải, đề nghị nêu rõ những trường hợp áp dụng thanh toán bằng ngoại tệ Qui trình

60

Thanh toán Bạn có yêu cầu sử dụng nhiều loại tiền không ? Qui trình

61

Thanh toán Việc thanh toán bằng séc có được phê duyệt trước khi thanh toán không ? Qui trình

62

Thanh toán Bạn có qui định  hạn mức cho mỗi séc không ? Qui trình

63

Thanh toán Bạn có hạn mức cho mỗi lần thanh toán không ? Qui trình

64

Thanh toán Bạn có qui định mẫu séc được in bằng máy tính không ? Qui trình/Thiết lập

65

Thanh toán Bạn có bao nhiêu khuôn mẫu séc ? ®o

66

Thanh toán Bạn có in số séc khi tiến hành in không hay chúng được in trước ? Qui trình/Thiết lập

67

Thanh toán Bạn có cần thông báo chuyển tiền không và khi nào ? Qui trình

68

Thanh toán Bạn xử lý như thế nào khi  xẩy ra việc tràn số  trên séc ? Qui trình

69

Thanh toán Séc có số thứ tự đặc biệt gì khi in không ? Qui trình

70

Thanh toán Có máy in nào dùng dành riêng cho in séc không ? cµi ®Æt

71

Thanh toán Báo cáo thanh toán theo kỳ nào : tuần, tháng, quí .. vv. Qui trình

72

Thanh toán Những séc theo mẫu in sẵn được lưu giữ ở đâu ? Qui trình

73

Thanh toán Bạn có yêu cầu hạn chế việc truy nhập vào chức năng in séc không ? Qui trình

74

Thanh toán Qui định cho việc dừng thanh toán ? Qui trình

75

Thanh toán Qui định cho việc huỷ thanh toán nếu  như nó đã được ghi chép ? Qui trình

76

Thanh toán Qui định cho việc huỷ thanh toán nếu  như nó chưa được ghi chép ? Qui trình

77

Thanh toán Bạn có thanh toán cho nhà cung ứng nào trên cơ sở ưu tiên do không đủ tiền hay không? Qui trình/Thiết lập

78

Thanh toán Bạn có yêu cầu ưu tiên thanh toán không ? Qui trình

79

Hóa đơn Bạn có yêu cầu kiểm soát theo lô để quản lý việc nhập hoá đơn không ? Qui trình/Thiết lập

80

Hóa đơn Ai nhập hoá đơn ? có thường xuyên không ? Qui trình

81

Hóa đơn Bạn có nhận được hoá đơn tại trụ sở chính không ? Qui trình

82

Hóa đơn Bạn có lưu lại hoá đơn khi đã nhập vào máy tính rồi không ? Qui trình

83

Hóa đơn Các hoá đơn có được phận loại ra theo công ty, theo COST CENTER ..vv.. Qui trình

84

Hóa đơn Bạn nhập bao nhiêu hoá đơn trong một tháng ? Thống kê

85

Hóa đơn Bạn có yêu cầu về an ninh không ? ai có thể nhập dữ liệu ( xử lý hoá đơn, xử lý thanh toán, xử lý séc ) Qui trình/Thiết lập

86

Hóa đơn Hoá đơn được nhận dạng như thế nào( đánh số ) ? theo số hoá đơn của người cung cấp, ngày ? Thiết lập

87

Hóa đơn Bạn sử dụng bao nhiêu tài khoản công nợ ? Đo lường/Thiết lập

88

Hóa đơn Bạn có thể biết được chi phí nào thường xuyên được phân bổ  trong hệ thống của bạn không ? ( VD . tiền thuê  nhà, tiền điện thoại ..vv) Thiết lập

89

Hóa đơn Các khoản phân bổ định kỳ được phân bổ theo số cố định hay thay đổi trong từng kỳ ? Thiết lập

90

Đối chiếu và Duyệt Bạn có yêu cầu kết nối giữa  hoá đơn và đơn đặt hàng không ? Thiết lập

91

Đối chiếu và Duyệt Hiện tại, bạn kết nối giữa hoá đơn và hợp đồng, đơn đặt hàng như  thế nào ? Qui trình

92

Đối chiếu và Duyệt Có hoá đơn nào không bao giờ có đơn hàng không? Qui trình

93

Đối chiếu và Duyệt  Hoá đơn của bạn được kết nối với với PO hoàn toàn, một phần hay cả hai Thiết lập

94

Đối chiếu và Duyệt Bạn thực hiện việc đối chiếu hai (2-way), ba (3-way)  hay bốn chiều  (4-way)? Qui trình/Thiết lập

95

Đối chiếu và Duyệt Hiện nay, bạn cho phép sự chênh lêch giữa số đặt hàng và số thực hiện ? ( Về giá cả, về số lượng đạt hàng, số lượng nhận, về thuế ?) Thiết lập

96

Đối chiếu và Duyệt Bạn có muốn phê duyệt hoá đơn trực tiếp trên chương trình không ? Thiết lập

97

Đối chiếu và Duyệt Hiện nay, quá trình phê duyệt hoá đơn trong tổ chức của bạn được thực hiện như thế nào ? Qui trình

98

Đối chiếu và Duyệt Có trường hợp nào mà một hoâ  đơn phải tạm ngừng việc thanh toán và cuối cùng được thanh toán một cách thủ công không ? Qui trình/Thiết lập

99

Mở/Đóng kỳ Bạn thường chyển các thông tin vào số cái vàolúc nào ? Qui trình/Đo lường

100

Mở/Đóng kỳ Bạn sử dụng chế độ kế toán dồn tích hay kế toán tiền ? Qui trình

101

Mở/Đóng kỳ Bạn muốn chuyển các thông tin chi tiết hay tổng hợp vào ứng dụng Sổ cái ? Qui trình

102

Mở/Đóng kỳ Khi nào bạn bắt đầu đóng  sổ thanh toán Qui trình

103

Mở/Đóng kỳ Bạn có tài liệu nào qui định việc đóng sổ thanh toán không ? Qui trình

104

Mở/Đóng kỳ Bạn có cho phép chuyển sổ các hoá đơn vào các kỳ trước không ? Qui trình

105

Mở/Đóng kỳ Nếu bạn có nhiều bộ phận, đơn vị bạn có đóng sổ cùng một lúc  không hay riêng biệt ? Qui trình

106

Khác Bạn có yêu cầu kiểm tra việc trùng các thông tin về nhà cung cấp trong hệ thống thanh toán không  ? Qui trình

107

Khác Bạn có yêu cầu việc kiểm tra  nào khác không ? Qui trình

108

Khác Bạn có cần hạn chế việc truy nhập vào một số chức năng nhất định không ? Qui trình

109

Nhà cung cấp Bạn có yêu cầu gộp các nhà cung ứng vào với nhau cho mục đích thanh toán không ? Qui trình/Thiết lập

110

Nhà cung cấp Những nhà cungcấp nào nên gộp và tại sao ? Qui trình/Thiết lập

111

Nhà cung cấp Bạn có yêu cầu xác định những địa điểm của nhà cung cấp, những địa điểm nào có thể nhận được thanh toán, những địa điểm nào thì không ? Thiếp lập

113

Báo cáo Để báo cáo tình hình thanh toán  (aging report ) những kỳ nào bạn đang sử dụng ? Qui trình/Tốc độ

114

Báo cáo Bạn có cần bổ sung các kỳ thanh toán trong báo cáo về tình hình thanh toán không ? Qui trình/Tốc độ

115

Thanh toán Bạn có phải thanh toán cho các đơn  vị khác trong liên hiệp không ? Thiếp lập

116

Thanh toán Bạn có một nơi đăng ký những  nhà cung cấp phục vụ cho nhiều hoạt động kinh doanh khác nhau trong đơn vị ? Qui trình

 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.