Hệ Thống Câu Hỏi khảo sát Yêu Cầu nghiệp Vụ ERP phân hệ kế toán tổng hợp (General Ledger)

0

khao sat ke toan tong hop trong erp

 

Để chuẩn bị tốt cho việc xác định yêu cầu của doanh nghiệp để lựa chọn giải pháp erp phù hợp ICTROI xin gởi đến quý doanh nghiệp tài liệu về hệ thống câu hỏi khảo sát yêu cầu nghiệp vụ phân hệ kế toán tổng hợp ( General Ledger (viết tắt GL) hi vọng tài liệu này cung cấp thông tin hữu ích anh chị.

 

source site essay on the child labour click european imperialism 19th century essay forum generiques cialis write a short story about love el viagra se compra con receta en chile https://dsaj.org/buyingmg/much-viagra-asda/200/ viagra pill boots buy sinequan no prescription see biology coursework layout https://www.lapressclub.org/hypothesis/write-an-essay-on-tourism-and-assam/29/ go site enter slader homework help https://climbingguidesinstitute.org/1300-how-to-write-a-formal-speech/ go site source management consulting case study pdf betaclav 1000 follow site follow site someone write my finance paper source source link report writing samples dissertation topics in education click here https://home.freshwater.uwm.edu/termpaper/apa-reference-style-example-for-websites/7/ viagra dosage get link Loại Câu hỏi Kiểu
 1 Cấu trúc tài khoản Hiện tại đang sử dụng cấu trúc tài khoản như thế nào ? Có thể cung cấp danh sách hệ thống các tài khoản hay không ?
2 Cấu trúc tài khoản Có dự định xây dựng cấu trúc tài khoản mới hay không ?
3 Cấu trúc tài khoản Số các tài khoản có đựơc sắp xếp theo một trật tự  hay một mô hình nào?
4 Cấu trúc tài khoản Bạn có yêu cầu đối chiếu (Map) giữa  cấu trúc hệ thống tài khoản cũ sang cấu trúc mới hay không  ?
5 Cấu trúc tài khoản Có những nhóm số trong hệ thống  tài khoản mà giá trị của nó phụ thuộc vào giá trị nhóm số khác không? VD: Tiểu khoản phụ thuộc vào tài khoản
6 Tiền tệ Có sử dụng nhiều loại tiền trong quá trình giao dịch hay không ?
7 Tiền tệ Có bao nhiêu loại tiền tệ đang sử dụng ? Liệt kê từng loại tiền cụ thể.
8 Tiền tệ Bạn có văn bản nào qui định việc thay đổi thay đổi tỷ gía hạch toán không?
10 Tiền tệ Loại tiền tệ chính sử dụng là gì ?
11 Tiền tệ Bạn có yêu cầu nhập số liệu với nhiều loại tiền hay không ?
12 Kỳ tài chính Khi nào thì bắt đầu một năm tài chính
13 Kỳ tài chính Định nghĩa kì kế toán như thế nào? Có bao nhiêu kì trong một năm tài chính ?
14 Đóng kỳ Đóng kì kế toán như thế nào?
15 Hóa đơn Bạn có thực hiện các bút toán dự tính (Acruals) đối với các dịch vụ, hàng hoá đã nhận những chưa có hoá đơn vào cuối kỳ kế toán hay không?
16 Kế hoạch tài chính Công ty có thực hiện việc lập kế hoạch tài chính hay không? nếu có thì phương pháp chung để lập kế hoạch tài chính là gì, bạn có thể trình bày qua về qui trình lập và theo dõi thực hiện kế hoạch tài chính không?
17 Ngân sách Các  ngân sách có được thay đổi thường xuyên trong năm tài chính hay không ?
18 Ngân sách Có cần lưu giữ lại các ngân sách ban đầu (trước khi sửa đổi)  trong suốt năm hay không?
19 Ngân sách Có cần download ngân sách để đơn giản hoá quá trình tạo và quản lý ngân sách?
20 Dự báo Bạn có thực hiện các dự báo nào từ ngân sách hay không?, nếu có là những dự báo nào và được lập như thế nào?
21 Giao tiếp Bạn có cần giao diện tự động  giữa công cụ lập kế hoạch tài chính và và chương trình ứng dụng  Oracle không?
22 Báo cáo Tất cả các ngân sách được báo cáo từ module GL trên một loại tiền tệ ?
23 Báo cáo Những yêu cầu gì về báo cáo ngân sách trong quá trình lập cũng như sau khi được phê duyệt và  trong quá trình sử dụng?
24 Báo cáo Mức độ chi tiết của  ngân sách được lập có tương tự như mức độ chi tiết khi so sánh giữa số liệu ngân sách với số liệu  thực tế không?
25 Ngân sách Ngân sách có thường  được xem xét lại vào các thời điểm nhất định trong năm không?
26 Lưu trữ Thực hiện lưu giữ, theo dõi các dữ liệu tài chính như thế nào?
27 Lưu trữ Bạn kiểm soát các dữ liệu tài chính như thế nào?
28 Khác Hoạt động/quy trình nào trong qui trình kiểm soát và lập báo cáo tài chính bạn mong muốn cải tiến?
29 Khác Hoạt động/quy trình nào trong qui trình kiểm soát và lập báo cáo tài chính  bạn muốn loại bỏ ?
30 Khác Có những qui trình báo cáo đòi hỏi nhiều thời gian và cần được chỉ ra hay không ?
31 Đóng kỳ Làm cách nào để đóng các kì kế toán của các báo cáo tài chính?
32 Đóng kỳ Lịch đóng các kì kế toán cho các báo cáo tài chính có được ghi nhận thành tài liệu hay không ?
33 Đóng kỳ Bạn mất thời gian bao lâu cho việc khoá số kế toán?
34 Đóng kỳ Bạn mong muốn khoá sổ kế toán trong thời gian bao lâu ?
35 Đóng kỳ Bạn thực hiện việc điều chỉnh số liệu với các kỳ kế toán đã khoá như thế nào?
36 Mở kỳ Thủ tục mở kỳ kế toán mới như thế nào?
37 Đóng mở kỳ Ai chịu trách nhiệm cho việc đóng một kì kế toán cho các báo cáo tài chính ?
38 Đóng mở kỳ Lúc nào trong chu kì kế toán người sử dụng chạy các báo cáo chuẩn và trình bày các báo cáo tài chính ?
39 Báo cáo Những báo cáo gì thường phát sinh cho yêu cầu báo cáo tài chính ? Cung cấp ví dụ cho từng báo cáo ( bao gồm người sử dụng, bản sao chép …) .
40 Báo cáo Có những báo cáo tài chính nào cần thiết mà chưa được đáp ứng ?
41 Báo cáo Có báo cáo tài chính nào cho nhiều chế độ kế toán, ví dụ  nhiều công ty con ?
42 Báo cáo Có báo cáo tài chính nào cho nhiều mức độ khác nhau trong cùng một chế độ kế toán, ví dụ cho các siêu thị ?
43 Báo cáo Các đơn vị kinh doanh riêng lẽ chạy các báo cáo tài chính riêng của họ không ?
44 Báo cáo Loại máy in sử dụng để in các báo cáo ? Vị trí của chúng ở đâu ?
45 Báo cáo Có chạy các báo cáo tài chính cho các công ty khác nhau hoặc cho các  trung tâm chi phí (cost center)  khác nhau ?
46 Bảo mật Có yêu cầu bảo mật cho việc ai được nhập dữ liệu  cho các báo cáo tài chính hay không ?
47 Bảo mật Có báo cáo bảo mật về việc ai chạy các báo cáo tài chính hay không?
48 Bảo mật Bạn có yêu cầu thực hiện chế độ bảo mật đến từng máy hay không?
49 Bảo mật Có tài liệu về yêu cầu bảo mật của hệ thống hiện tại cho qui trình báo cáo tài chính hay không ?
50 Phân bổ Bạn có thực hiện việc phân bổ số liệu kế toán hay không? Kiểu gì ? và thực hiện như thế nào?
51 Phân bổ Việc thực hiện phân bổ dựa trên tiêu thức nào? số liệu thông kê hay giá trị taì khoản ?
52 Phân bổ Có  phân bổ 100% giá trị phân bổ các tài khoản ?
53 Hợp nhất số liệu Bạn có yêu cầu sự hợp nhất dữ liệu tài chính (Hợp nhất số liệu) hay không?
54 Hợp nhất số liệu Bạn có thực hiện hợp nhất dữ liệu thường xuyên không ?
55 Hợp nhất số liệu Bạn thực hiện cách ánh xạ (map) nào giữa các hệ thống tài khoản khi hợp nhất dữ liệu?
56 Hợp nhất số liệu Có thực hiện hợp nhất dữ liệu giữa các đơn vị kinh doanh sử dụng các loại tiền tệ khác nhau ?
57 Tiền tệ Có thực hiện quá trình chuyển đổi sang ngoại tệ khác loại tiền hạch toán hàng tháng để phục vụ cho mục đích báo cáo hay không ?
58 Báo cáo Các đơn vị kinh doanh, trung tâm chi phí có thực hiện báo cáo tài chính riêng?
59 Giao dịch Những thủ tục gì dùng để chuyển các bút toán này ?
60 Giao dịch Ai là người chuyển các bút toán này ? Ai là người phê duyệt cho quá trình chuyển này ?
61 Giao dịch Có bất kì tài liệu đầu vào nào đang sử dụng hiện tại hay không ?
62 Giao dịch Có những yêu cầu kiểm tra sổ sách nào là duy nhất hay không ?
63 Giao dịch Cần những quyền hạn gì để tạo bút toán điều chỉnh cho các  kì kế toán trước?
64 Báo cáo  Các báo cáo được giữ on-line  bao lâu?  Hay chúng  sẽ được chạy lại khi cần thiết  ?
65 Báo cáo Có quá trình tìm kiếm số dư các tài khoản tức thì hay không ? Nếu cần thì đó là những tài khoản nào và thường xảy ra khi nào ?
66 Báo cáo Có thường hợp nhất dữ liệu một cách định kì của các nơi trên báo cáo hay không ?
67 Báo cáo Có chạy những báo cáo tài chính  tạm thời và báo cáo tài chính  chính thức hay không ?
68 Báo cáo Có yêu cầu truy vấn tức thì các bút toán chi tiết hay không ? Ai là người có quyền xem các thông tin này ?
69 Báo cáo Có yêu cầu truy vấn tức thì quỹ hiện tại   ? Ai là người có quyền xem các thông tin này ?

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.