Hệ Thống Câu Hỏi khảo sát Yêu Cầu nghiệp Vụ ERP quản lý tài sản cố định (Assets)

0

Cơ sở số liệu kế toán tài sản cố định được quản lý, lưu giữ như thế nào?Số liệu kế toán tài sản cố định được kiểm tra như thế nào?Những thao tác, quy trình nào muốn hợp lý hoá cho tốt hơn trong quy trình kế toán tài sản cố định.?Những thao tác, quy trình nào muốn loại ra khỏi quy trình kế toán tài sản cố định.? quy trinh quan ly tai san co dinh

No.

Loại Câu hỏi Kiểu Trả lời 

1

Quản lý thông tin

Cơ sở số liệu kế toán tài sản cố định được quản lý, lưu giữ như thế nào? Qui trình

2

Quản lý thông tin

Số liệu kế toán tài sản cố định được kiểm tra như thế nào? Qui trình

3

Quản lý thông tin

Những thao tác, quy trình nào muốn hợp lý hoá cho tốt hơn trong quy trình kế toán tài sản cố định.? Qui trình

4

Quản lý thông tin

Những thao tác, quy trình nào muốn loại ra khỏi quy trình kế toán tài sản cố định.? Qui trình

5

Quản lý thông tin

Hiện tại có quy trình hay thao tác nào chiếm nhiều thời gian trong công tác quản lý và kế toán tài sản cố định. Qui trình

6

Đóng kỳ

Việc đóng kỳ kế toán tài sản cố định được thực hiện  như thế nào? Qui trình

7

Đóng kỳ

Điều chỉnh như thế nào các kỳ kế toán đã đóng trong việc xử lý kế toán tài sản cố định.? Qui trình

8

Mở kỳ

Mở các kỳ kế toán trong kế toán tài sản cố định như thế nào? Qui trình

9

Báo cáo

Báo cáo TSCĐ hiện nay bằng loại tiền gì Qui trình

10

Báo cáo

Những yêu cầu cụ thể  gì về báo cáo tổng hợp và báo cáo chi tiết hiện tại ? Qui trình

11

Báo cáo

Hiện tại có những báo cáo nào có thể phát sinh mà phù hợp với yêu cầu về báo cáo về tài sản cố đinh. Nếu có, cho ví dụ bao gồm nguồn nhập (có thể là thủ công), người sử dụng, tần suất lập Qui trình

12

Báo cáo

Có những yêu cầu về nội dung các  báo cáo kế toán tài sản cố định mà các báo  cáo hiện thời  không đáp ứng. Qui trình

13

Báo cáo

Mẫu báo cáo có giống nhau giữa các phòng ban đơn vị không Qui trình

14

Báo cáo

Bạn có chạy báo cáo kế toán tài sản cố định cho các đơn vị và các Trung tâm chi phí khác nhau không? Qui trình

15

Bảo mật

Có yêu cầu bảo mật cho từng người nhập số liệu kế toán tài sản cố định không? Qui trình

16

Báo cáo

Có những báo cáo liệt kê những ai được quyền chạy các báo cáo kế toán TSCĐ (theo công ty, trung tâm chi phí) không? Qui trình

17

Báo cáo

Bạn có tài liệu về các yêu cầu bảo mật hệ thống hiện thời  trong kế toán tài sản cố định không? Qui trình

18

User

Ngoài những người sử dụng đã tạo trong hệ thống GL, có cần tạo thêm người sử dụng nữa hay không Qui trình

19

Danh mục tài sản

Bạn có đặt bí danh (tên ngắn gọn) cho các loại tài sản hay không Qui trình/Thiết lập

20

Danh mục tài sản

Bạn có đặt bí danh (tên ngắn gọn) cho các nơi sử dụng tài sản hay không Qui trình

21

Phân loại tài sản

Cách phân loại tài sản cố định như thế nào? Qui trình

22

Phân loại tài sản

Mỗi loại tài sản của bạn có tương ứng với một số hiệu tài khoản, một phương pháp khấu hao, thời gian sử dụng và quy ước tính khấu hao không? Qui trình

23

Phân loại tài sản

Có hay không những tài sản sử dụng cùng số hiệu tài khoản nhưng lại được tách ra các loại tài sản khác nhau vì mục đích tính khấu hao? Qui trình/Thiết lập

24

Phân loại tài sản

Bạn có nhóm các tài sản cố định sử dụng các tài khoản khác nhau vào một nhóm để phục vụ cho mục đích báo cáo. Qui trình/Thiết lập

25

Chuyển đổi dữ liệu

Chuyển đổi dữ liệu Thiết lập

26

Dữ liệu

Thông tin về người bán có được theo dõi trên hệ thống không? Qui trình

27

User

Thông tin về nhân viên có được lưu trên máy tính không Qui trình/Thiết lập

28

Danh mục

Danh mục các đơn vị phòng ban có được lưu trên máy tính không? Qui trình/Thiết lập

29

Danh mục

Hệ thống gì đang sử dụng để lưu thông tin về tài sản, nhà cung cấp, nhân viên và các phòng ban, đơn vị  hiện nay? Qui trình

30

Danh mục

Tài sản được đưa vào sử dụng sớm nhất (mà bạn có quản lý một cách chính xác hiện nay) là từ bao giờ? Qui trình/Thiết lập

31

Tính khấu hao

Quy ước tính khấu hao đang được sử dụng là gì (Qui ước tính khấu hao là qui tắc xác định thời điểm bắt đầu tính khấu hao. Ví dụ, tài sản tăng tháng này thì bắt đầu tính khấu hao từ tháng sau..) Qui trình/Thiết lập

32

Tính khấu hao

Có đặt mức khấu hao trần không (Mức tối đa) đối với những vật đắt giá.? Qui trình

33

Tính khấu hao

Phương pháp khấu hao là phương pháp nào? Qui trình

34

Tính khấu hao

Thời gian sử dụng hữu ích tài sản của  là gì? Qui trình

35

Tính khấu hao

Bạn xử lý như thế nào với các trường hợp cần thêm tài sản, thanh lý tài sản hoặc một giao dịch khác với hiệu lực từ kỳ trước? Qui trình

36

Tính khấu hao

Bạn có tính khấu hao cho các tài sản đi thuê hoặc các tài sản trang bị thêm cho tài sản đi thuê không? Qui trình

37

Tính khấu hao

Có bao giờ chi phí khấu hao của tài sản đang được sử dụng bởi một phòng ban lại tính cho phòng ban khác hay không? Nếu có thì cuối cùng những chi phí  này có được chuyển lại cho phòng ban sử dụng tài sản không? Qui trình

38

Tổ chức

Giải thích các tổ chức các trung tâm chi phí (Đây là các phòng ban, đơn vị quản lý tài sản cố định) Qui trình

39

Tài sản cố định

Tổng tài sản cố định sở hữu là bao nhiêu, chúng được đánh số như thế nào? Qui trình

40

Danh mục

Có cần  theo dõi tài sản cố định không khấu hao không? Qui trình

41

Danh mục

Có theo dõi các thông tin khác nhau cho các loại tài sản cố định khác nhau không? Qui trình/Thiết đặt

42

Danh mục

Những thông tin cơ bản nào đang được lưu cho mỗi tài sản cố định Qui trình/Thiết đặt

43

Danh mục

Tài sản cố định của  bạn có được đặt ở nhiều nước khác nhau không? Qui trình/Thiết đặt

44

Danh mục

Cách đánh số tài sản cố định  như thế nào? Qui trình/Thiết đặt

45

Danh mục

Mỗi một tài sản đều có một thẻ vật lý không? Qui trình/Thiết đặt

46

Danh mục

Hệ thống ORACLE có cần theo dõi tài sản cố định cho thuê không? Qui trình/Thiết đặt

47

Danh mục

Bạn có theo dõi thông tin về nhà cung cấp Tài sản cố định không Qui trình/Thiết đặt

48

Danh mục

Bạn có sử dụng nhiều loại tiền khi mua sắm tài sản, khấu hao tài sản, báo cáo và chuyển sổ các bút toán không? Qui trình/Thiết đặt

49

Câu hỏi chung

Hiện nay đang sử dụng hệ thống kế toán tài sản cố định nào? Qui trình/Thiết đặt

50

Danh mục

Hệ thống hiện tại của bạn có theo dõi tài sản gán cho nhân viên nào hay phòng ban nào hay không? Qui trình/Thiết đặt

51

Danh mục

Các yêu cầu báo cáo tài sản cố định  hàng tháng  là gì? Qui trình/Thiết đặt

52

Vị trí tài sản

Bạn có giao tài sản cố định cho nhân viên ? Qui trình

53

Sổ kế toán

Có bao nhiêu đơn vị quản lý sử dụng tài sản trong liên hiệp? Qui trình/Thiết lập

54

Vị trí

Tài sản cố định hiện nay đang được sử dụng những nước nào? Qui trình/Thiết lập

55

Vị trí

Ai thực hiện quản lý TSCĐ ở các nước đó. Qui trình/Thiết lập

56

Danh mục

Giải thích cấu trúc tài khoản và phương pháp lập báo cáo để  thống nhất nguyên giá tài sản và chi phí khấu hao. Qui trình/Thiết lập

57

Dự toán

Các yêu cầu về dự toán ngân sách là gì? Qui trình

58

Kỳ

Kỳ khấu hao của bạn là gì? Thiết lập

59

Giao dịch

Có bao nhiêu tài sản cố định được mua tại mỗi kỳ kế toán? Qui trình

60

Giao dịch

Bạn có hay thực hiện điều chuyển một số lượng lớn tài sản giữa các đơn vị sử dụng không? Qui trình

61

Giao dịch

Bạn có hay thay đổi phương pháp khấu hao, thời gian sử dụng của một tài sản hay không? Và tại sao lại cần thay đổi? Qui trình

62

Giao dịch

Bạn có hay thay đổi thời gian sử dụng, phương pháp tính khấu hao, quy ước tính khấu hao của tất cả các tài sản thuộc cùng một loại không? Qui trình

63

Giao dịch

Thông thường trong một kỳ có bao nhiêu tài sản được thanh lý Qui trình

64

Giao dịch

Những thay đổi tài chính của tài sản sẽ được phân bổ đều trong suốt thời gian còn lại của tài sản hay được ghi ngay như một khoản chi phí vào kỳ thực hiện thay đổi ? Qui trình

65

Giao dịch

Bạn có muốn tự động nhập tài sản cố định dựa trên thông tin từ hệ thống kế toán phải trả (AP) không? Qui trình

66

Giao dịch

Có bao giờ bạn thanh lý tài sản ngay trong kỳ mà nó được nhập? Qui trình

67

Giao dịch

Bạn có thường xuyên thực hiện việc kiểm kê tài sản cố định  không? Qui trình

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *