Hệ Thống Câu Hỏi khảo sát Yêu Cầu nghiệp Vụ ERP quản lý tạm ứng nhân viên

0

Bạn lưu giữ các dữ liệu về thanh toán tạm ứng với cán bộ công nhân viên như thế nào ? Bạn thực hiện việc kiểm soát các dữ liệu về thanh toán tạm ứng với  cán bộ CNV như thế nào ?Những bước nào và những hoạt động nào trong qui trình thanh quyết toán tạm ứng với CNCNV bạn muốn sắp xếp hợp lý hoá lại ? xin mời xem chi tiết hệ thống câu hỏi khảo sát yêu cầu nghiệp vụ erp đối với phần quản lý tạm ứng:

No. Loại Câu hỏi Kiểu Trả lời 
1
1  Lưu trữ Bạn lưu giữ các dữ liệu về thanh toán tạm ứng với cán bộ công nhân viên như thế nào ? Qui trình
2  Lưu trữ Bạn thực hiện việc kiểm soát các dữ liệu về thanh toán tạm ứng với  cán bộ CNV như thế nào ? Qui trình
3 Khác Những bước nào và những hoạt động nào trong qui trình thanh quyết toán tạm ứng với CNCNV bạn muốn sắp xếp hợp lý hoá lại . Qui trình
4 Khác Những bước nào và những hoạt động nào trong qui trình thanh toán tạm ứng với hoá đơn mà bạn muốn loại bỏ ? Qui trình
5 Khác Những việc xử lý  phần thanh quyết toán tạm ứng  mất nhiều thời gian ? Qui trình
6 Báo cáo Hiện nay , có qui định nào  trong công ty qui định trình tự  xủ lý số liệu và lập báo cáo không ? Nếu có , đề nghị cho biết những điểm chính của qui định . Nếu không có qui định thì hiện nay thực  hiện như thế nào? , trong tương lại, bạn muốn nó được thực hiện như thế nào? Qui trình
7 Báo cáo Bạn cần những chỉ tiêu thống  kê nào trong qui trình thanh quyết toán tạm ứng cho cán bộ CNV ? Qui trình
8 Báo cáo Bạn có yêu cầu báo cáo bằng ngoại tệ không / Nếu có, thì là những yêu cầu gì ? ( Những báo cáo nào cần phải báo cáo ngoại tệ ?) Qui trình
9 Báo cáo Bạn yêu cầu những báo cáo nào ở dạng tổng hợp ? những báo cáo nào ở dạng chi tiết ? Qui trình
10 Báo cáo Hiện nay bạn phải lập những báo cáo nào nào để đáp ứng được các yêu cầu về báo cáo? Đối với từng báo cáo,  đề nghị bạn cho biết các thông tin sau :Người lập báo cáo? số bản lập? Báo cáo được lập từ nguồn nào? tự động từ chương trình hay lập thủ công? Kỳ hạn báo cáo Qui trình
11 Báo cáo Có những yêu cầu nào mà các báo cáo hiện nay chưa đáp ứng được ? Qui trình
12 Báo cáo Các báo cáo bạn đang dùng đã chuẩn cho tất cả các đơn vị  trong liên hiệp  hay chưa? Qui trình
16 Báo cáo Có qui đinh nào quản lý việc giao nhận báo cáo hay  không ? nếu có,  đề nghị cho biết những thông tin chính ? Qui trình
24 Công tác phí Bạn có yêu cầu nào về việc xử lý báo cáo quyết toán tạm ứng không ? Qui trình
26 Công tác phí Bạn hãy miêu tả qui trình hiện tại để tạm ứng và quyết toán tạm ứng  cho cán bộ công nhân viên . Qui trình
27 Công tác phí Các yêu cầu tạm ứng cho cán bộ công nhân viên cho thường xuyên không ?  và bạn xử lý bao nhiêu giấy đề nghị tạm ứng và thanh toán tạm ứng trong một tháng ? Thiết lập
28 Công tác phí Bạn có yêu cầu  sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng không ? Thiết lập
29 Công tác phí Việc thanh toán tạm ứng cho cán bộ CNV có quyền ưu tiên thanh toán  không ( ví dụ như trước hoặc sau khi thanh toán cho nhà cung cấp) Thiết lập
30 Công tác phí Nhân viên của bạn có sử dụng thẻ tín dụng của công ty không? Thiết lập
31 Công tác phí Thẻ tín dụng được luân chuyển như thế nào? Thiết lập

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.