QUY TRÌNH KHÓA SỔ ĐIỀU CHỈNH VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

TỔNG QUAN VỀ QUY TRÌNH
Khái niệm quy trình 

 

 

Quy trình khóa sổ cuối tháng được bắt đầu từ khi tiến hành cập nhật dữ liệu từ các phân hệ của hệ thống kế toán cho đến khi báo cáo tài chính được lập và được kế toán trưởng phê duyệt trước khi đệ trình lên Ban giám đốc. 
 Đối tượng tham gia Các thành phần tham gia vào quy trình:

 • Nhân viên kho.
 • Nhân viên bán hàng.
 • Kế toán thanh toán, kế toán vật tư, kế toán bán hàng, kế toán bán hàng- phải thu.
 • Kế toán tổng hợp.
 • Kế toán trưởng.

 

 

CÁC CHÍNH SÁCH
Thời gian 

 

 

 • Thủ tục khóa sổ cuối tháng được tiến hành đều đặn từng tháng vào khoảng ngày 12 của tháng sau tháng báo cáo, ngoại trừ trường hợp đặc biệt.

 

 

Khóa sổ
 • Việc khóa sổ sẽ được thực hiện với tất cả các tài khoản được sử dụng trong kỳ kế toán. Doanh thu, chi phí đều được phân bổ để xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng. Ngoại trừ những ước tính kế toán chỉ được thực hiện vào kết thúc niên độ kế toán.

 

Tiền mặt & tiền gửi ngân hàng
 • Kiểm kê tiền mặt được thực hiện vào cuối mỗi ngày thanh toán
 • Đối chiếu giữa tài khoản tiền mặt và biên bản kiểm kê
 • Đối chiếu giữa sổ cái tài khoản tiền gửi và sổ phụ ngân hàng

 

 

 

 THỦ TỤC CUỐI NĂM
 • Kiểm tra xem xét các khoản trả trước cho người bán và các khoản phải trả chưa được ghi nhận. Gửi thư xác nhận nợ phải thu đến khách hàng để đối chiếu giữa số công ty ghi nhận và số khách hàng ghi nhận
 • Kiểm tra các khoản phải thu còn tồn đọng
 • Đối chiếu thuế phải trả với tờ khai thuế và tìm ra các chênh lệch (nếu có)
 • Thực hiện bút toán điều chỉnh (nếu có) đối với các chênh lệch giữa kiểm kê thực tế và sổ sách
 • Tiến hành thủ tục phân tích nhằm xác định nếu có chênh lệch đáng kể nào cần kiểm tra đánh giá lại

 

 

 

Comments

comments

 1. Công tác kế toán cuối kỳ và các BC tài chính:

  Nội dung và nguyên tắc:

  1.Hoàn tất việc ghi chép
  2.Điều chỉnh số liệu kế toán
  3.Hoàn nhập dự phòng giảm giá còn lại (Nếu ko dung đến) hoặc trích lập bổ xung dự phòng giảm giá vào cuối mỗi niên độ
  4.Lập các báo cáo kế toán quản trị và báo cáo kế toán tài chính theo định kỳ
  5.Xử lý các khoản chênh lệch giá tài sản, chênh lệch tỷ giá …

  Kế toán kết quả kiểm kê

  Cuối kỳ sau khi kiểm kê thường xảy ra các hiện tượng thừa thiếu tài sản
  Ghi nhận kết quả kiểm kê:
  Phản ánh giá trị TS thiếu tại kho:
  Nợ 632, 138
  Có TK lq: 152,153,155,156
  Phản ánh giá trị TS thừa tại kho:
  Nợ TK lq: 152,153,155,156: giá trị TS thừa
  Có 632: gía trị thừa trong định mức
  Có 338 (3381): Giá trị thừa ko rõ nguyên nhân
  Số tiền thừa ko rõ nguyên nhân:
  Nợ 111,112
  Có 3381:ghi tăng giá trị thừa chờ xử lý
  Số tiền thiếu ko rõ nguyên nhân:
  Nợ 138:
  Có 111, 112

  Ghi nhận KQ xử lý TS, tiền thừa, thiếu:

  Nợ 138, 334, 632, 811, 415
  Có 138
  Khi xử lý số thừa:
  Nợ 338 (3381)
  Có 632, 411, 711, 421…

  Ghi nhận KQ xử lý khoản chênh lệch:

  Ghi tăng nguồn vốn KD (nếu chênh lệch tăng):
  Nợ 412:
  Có 411
  Ghi giảm nguồn vốn KD (nếu chênh lệch giảm)
  Nợ 411
  Có 412
  Chênh lệch tăng tỷ giá ghi:
  Nợ 413
  Có 515
  Nếu QĐ tăng chi phí cho HĐ tài chính:
  Nợ 635
  Có 413

  Kế toán các tài khoản ngoại bảng

  TK ngoại bảng Phản ánh những tài sản tạm thời để ở doanh nghiệp nhưng ko thuộc quyền sở hữu của DN hay phản ánh một số chỉ tiêu kinh tế đã được phản ánh của các tài khoản trong bảng cân đối kế toán nhưng cần theo dõi
  Các TK loại này đều được ghi đơn với cấu trúc chung:
  Bên Nợ: Phản ánh các nghiệp vụ tăng
  Bên Có: Phản ánh các nghiệp vụ giảm
  Dư nợ: Phản ánh giá trị hiện còn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *