Chức năng của phân hệ quản lý Kho RFP inventory

1

Yêu cầu về chức năng phân hệ quản lý kho gồm:

Thông tin kiểm soát vật tư

  •    Quy cách đặt mã vật tư: mô tả cách đặt mã vật tư hiện đang được áp dụng tại   công ty để quản lý vật tư. Ví dụ chiều dài mã bao nhiêu ký tự, thể hiện những thông tin nào trong mã: loại vật tư, nhà sản xuất, màu sắc, kích cỡ,…
  •  Liệt kê các loại vật tư công ty cần quản lý. Ví dụ vật tư, bán thành phẩm, thành phẩm, công cụ, dụng cụ,…
  • Đơn vị tính: công ty có sử dụng nhiều loại đơn vị tính khác nhau cho cùng một vật tư không?
  • Công ty bạn có quan tâm đến việc nhập xuất đích danh cho từng nhóm vật tư không?
  • Các phương pháp tính giá tồn kho:
  •   Binh quân gia quyền tháng
  • Đích danh theo từng lô hàng mua nhập kho
  • Đích danh theo từng lô thành phẩm nhập kho
  • Vật tư có được kiểm soát theo Barcode không?

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.