Yêu cầu chức năng của phân hệ tài chính kế toán -RFP financial

0

Yêu cầu chức năng của phân hệ tài chính kế toán:

Phù hợp các yêu cầu của thuế, bộ tài chính ( VAS)

Các yêu cầu phải thu

Các yêu cầu phải trả

Các yêu cầu tiền mặt, ngân hàng

Tài sản cố định

Kế toán tổng hợp

Vui lòng xem file chi tiết dưới:

 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.