Giới thiệu bộ tài liệu Sổ Tay Quy Trình hoạt động phòng Nhân sự

0

Bộ sổ tay “Quy Trình hoạt động phòng Nhân sự” giúp cho doanh nghiệp  khai thác và sử dụng nguồn nhân lực của công ty một cách hợp lý  và hiệu quả , qua đó tạo điều kiện để Nhân Viên phát huy hết khả năng tiềm ẩn, giảm lãng phí nguồn lực , tăng hiệu quả hoạt động.(Anh Chị quan tâm liên hệ Mr.Phú 0989987774)

So tay quy trinh hoat dong phong nhan su

Bộ sổ tay gồm:

I. Mô tả quy trình Nhân sự gồm:

1. Gii Thiu tng th nhân s

2. Qun lý Ngun nhân lc d tr

3. Tuyn dng nhân viên

4. Đào to

5. Qun lý cán b nhân viên

6. Xây dựng chính sách nhân sự

Xem Mẫu  Quy Trình Đào Tạo:

  II. Miêu tả công việc các vị trí phòng nhân sự gồm

 1. Cán b ph trách nhân s Công ty/Chi nhánh

2. Nhân viên nhân s

3. Trưởng b phn nhân s

4. Cán b qun lý trc tiếp nhân viên trong công tác nhân s

Xem mẫu mô tả công việc  nhân sự:

  III. Hướng dẫn công việc ở phòng nhân sự

1. Tuyn dng

2. Đào to

3. Qun lý cán b nhân viên

4. Thu thp, tính toán, phân tích và x lý các ch tiêu đánh giá quá trình Nhân s

Xem Mẫu hướng dẫn công việc tuyển dụng 

 IV. Biểu mẫu của phòng nhân sự:

1. Hp đồng hc vic

2. Kế hoch nhân s

3. T trình xin b sung ch tiêu nhân s

4. Phương án tuyn dng

5. Đề ngh ký hp đồng

6. Phiếu tuyn dng

7. Hp đồng Lao động và Đào to

8. Giy gii thiu nhân viên

9. Hp đồng lao động

10. Biên bn tho thun

11. Đơn xin đi hc

12. Kế hoch đào to năm

13. Phiếu đánh giá hc viên

14. Phiếu đánh giá khoá hc

15. Báo cáo tng kết khoá đào to

16. Đánh giá t chc đào to

17. Đánh giá hoàn thành công vic và kế hoch phát trin (dành cho qun tr viên)

18. T trình v/v đề c cán b đi nước ngoài

19. Quyết định c cán b đi nước ngoài

20. Đề ngh thanh lý hp đồng

21. Báo cáo công tác nhân s

22. Quyết định k lut

23. Quyết định chuyn công tác

24. Quyết định điu chnh lương

25. Quyết định khen thưởng

26. Quyết định thanh lý hp đồng

27. Giy xác nhn bàn giao

28. T trình v nhu cu s dng cng tác viên/th vic đặc bit

29. Đề ngh k lut

30. Đề ngh khen thưởng

31. Đánh giá nhân viên chuyn đơn v

32. Đánh giá hoàn thành công vic và kế hoch phát trin (dành cho nhân viên)

33. Hp đồng cng tác viên/Th vic

34. Đánh giá cng tác viên

35. Đánh giá la chn cng tác viên

36. Biên bn thanh lý hp đồng cng tác viên

Xem biểu Mẫu Phiếu  tuyển dụng:

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.