Quản lý phát hành trong ITIL

0

Giới thiệu

Mục đích của quản lý phát hành là đảm bảo tất cả các yêu cầu đối với quản lý thay đổi đều được xem xét cả khía cạnh kỹ thuật và phi kỹ thuật. Chẳng hạn, khi một RFC đòi hỏi nâng cấp hệ điều hành từ Windows XP lên Windows 7, quản lý phát hành sẽ đảm bảo rằng tất cả máy trạm đều nhận được phần mềm mới (Windows 7), cập nhật hoặc nâng cấp phần cứng theo yêu cầu tương ứng với hệ điều hành mới (RAM, không gian đĩa cứng) và tài liệu (hướng dẫn sử dụng và đào tạo Windows 7). Tất cả các thành phần thay đổi cần được phối hợp đồng bộ để không làm gián đoạn các cấp dịch vụ người dùng.

Các từ viết tắt và định nghĩa

 

Từ viết tắt Diễn giải
DSL (Definitive Software Library) Tất cả các phiên bản phần mềm CI phải cất giữ và bảo vệ ở nơi an toàn. Các phần mềm mua sắm nên được cất trong tủ có khoá cẩn thận. Các phần mềm do công ty phát triển phải được cất giữ trên máy chủ được bảo mật cao và chỉ có những người được cấp quyền mới được truy cập. Tất cả thông tin về phần mềm cần phải được lưu giữ trong CMDB.
DHS (Definitive Hardware Store) Phần cứng dư thừa hoặc dự phòng phải được cất giữ nơi được bảo vệ. Tất cả thông tin về phần cứng cần phải được lưu giữ trong CMDB
SCI (Software Configuration Item) Một mục cấu hình phần mềm do nội bộ công ty phát triển hoặc là mua sắm từ bên ngoài

Phân loại Phát hành

Phát hành có ba loại chính:

 • Nâng cấp lớn phần mềm và phần cứng
 • Nâng cấp nhỏ phần mềm và phần cứng
 • Chỉnh lỗi phần mềm và phần cứng  khẩn cấp

Các kiểu phát hành

 • Phát hành Delta (hoặc Phát hành đơn thể): trong kiểu phát hành này gồm có các CI là những thành phần hoặc môđun riêng biệt và nằm trong một tổng thể lớn các ứng dụng, chẳng hạn như phát hành MS Word (MS Word là một thành phần của bộ MS Office).
 • Phát hành trọn gói: Phát hành tất cả các thành phần/môđun hoặc nguyên bộ các ứng dụng.
 • Phát hành theo gói: Phát hành kết hợp của nhiều đơn vị từ 2 loại trên.

Các hoạt động của Phát hành

 

Chu kỳ sống của Phát hành

Releaselife_chu ky phat hanh trong itil

Chính sách và kế hoạch phát hành

Chính sách phát hành bao gồm số và tần suất phát hành cho các đơn vị kinh doanh nào đó. Tất cả các phát hành cần phải có một định danh duy nhất để quản lý cấu hình có thể duy trì các thông tin của chúng. Trong chính sách phát hành cũng cần phải xác định rõ ràng vai trò của các cá nhân và mức độ trách nhiệm hoặc uỷ quyền.

Thiết kế, xây dựng và cấu hình một phát hành

Các thủ tục lập kế hoạch và tài liệu hoá các phát hành sẽ được sử dụng cho tất cả các phát hành sản phẩm, dịch vụ phần mềm. Nên tái sử dụng lại thủ tục, quy trình thiết kế dành cho phát hành đã được triển khai thực hiện thành công trước đây.

Các điểm cần quan tâm:

 • Định nghĩa phát hành
 • Kế hoạch phát hành

Kiểm thử trước khi phát hành

Kiểm thử cần phải được thực hiện trước khi triển khai bất kỳ phát hành nào. Có thể sử dụng một nhóm để kiểm thử trên bản phát hành thật sự cộng với kiểm tra áp lực nếu thấy cần thiết.

Kết quả lập kế hoạch phát hành

Lịch biểu, nhận diện các CI bị ảnh hưởng, tài liệu, đào tạo và kế hoạch truyền thông.

Truyền thông, chuẩn bị và đào tạo

Khởi tạo chiến dịch truyền thông, chuẩn bị các bộ phận và các CI bị tác động cho lần phát hành, khởi động chương trình đào tạo dựa trên kế hoạch phát hành.

Phân phối và cài đặt

Khởi tạo việc phân phối và cài đặt phần mềm (hoặc phần cứng) vào hệ thống.

Chính sách phát hành

Nên bao gồm:

 • Các vai trò và trách nhiệm rõ ràng cho quản lý phát hành
 • Có thể được lưu trên một hoặc một số tài liệu cho mỗi hệ thống hỗ trợ IT hoặc dịch vụ IT.

Sẽ được sử dụng cho:

 • Triển khai lớn về phần cứng hoặc phần mềm
 • Đóng gói, thực hiện chung các thay đổi liên quan.

CMDB và DSL

 • CMDB (Configuration Management Database) (Xem chủ đề 2.B)
 • DSL (Definitive Software Library)

–    Phần mềm và các CI liên quan

–    Các hệ thống lưu trữ vật lý

–    Kiểm soát phiên bản & phát triển, kiểm thử, triển khai, cài đặt, sao lưu,…

–    Mã nguồn

–    Phương tiện phân phối (CD-ROM, Internet,…)

–    An toàn và Bảo mật truy cập

–    Các mối liên kết với DSL:

CI_thong tin phat hanh trong itil

 

DSL – Những điều cần quan tâm

 • Phương tiện
 • Quy ước đặt tên
 • Môi trường hỗ trợ
 • Tổ chức bảo mật
 • Phạm vi
 • Thời hạn duy trì
 • Các thủ tục kiểm toán

Quản lý chu kỳ sống của phát hành

 Môi trường phát triển

 • Chính sách phát hành
 • Kế hoạch phát hành
 • Thiết kế và phát triển hoặc mua sắm

Môi trường kiểm soát, kiểm thử

 • Xây dựng và cấu hình phát hành
 • Chuẩn bị mục đích kiểm thử
 • Phê duyệt kiểm thử
 • Ban hành kế hoạch
 • Chuẩn bị truyền thông và đào tạo

Môi trường thực tế

 • Phân phối và cài đặt

Một số vấn đề tiềm ẩn trong tiến trình Quản lý Phát hành

 • Sự phức tạp từ các hệ thống đã cung cấp
 • Môi trường thực hiện và kiểm tra không phù hợp và không đầy đủ
 • Bỏ qua tiến trình (do nhận thức quan liêu)
 • Không rõ vai trò và trách nhiệm
 • Thiếu thời gian cho kiểm tra
 • Thiếu hiểu biết về các nội dung về phát hành (đối với nâng cấp phần mềm thương mại chẳng hạn)

Lợi ích

Cải tiến được chất lượng dịch vụ

Phát hành thành công sẽ cải tiến chất lượng dịch vụ nhờ vào việc cải tiến phần cứng hoặc phần mềm trong hệ thống. Chúng cũng làm giảm đi khả năng gián đoạn dịch vụ do phát hành không được quản lý đúng đắn.

Có kế hoạch sử dụng tài nguyên hiệu quả

Nhờ khả năng theo vết được tất cả phần mềm và phần cứng thông qua CMDB, DSL và DHL, mọi tài nguyên đều được khai thác và sử dụng tối đa. Số lượng phần cứng và giấy phép được xác định chính xác và rõ ràng, làm giảm thiểu các yêu cầu thay đổi không hợp lý.

Quản lý được các mức kỳ vọng

Sử dụng quản lý phát hành, người dùng sẽ nhận được phần cứng, phần mềm, tài liệu và được đào tạo đúng lúc.

Tận dụng được dữ liệu lịch sử liên quan đến phát hành

Dữ liệu lịch sử lưu giữ tất cả các thông tin về phát hành được xem như là một cơ sở tri thức. Khi các phát hành được yêu cầu trong tương lai sẽ có dữ liệu cho thấy trường hợp tương tự trong quá khứ đã xảy ra như thế nào (thành công hay thất bại, các bước chuẩn bị và thực hiện,…).

Tăng cường kiểm soát tài sản phần mềm và phần cứng

Quản lý phát hành thông qua DSL và DHS sẽ cho biết chính xác tất cả CI phần mềm và phần cứng ở đâu, ai đang sở hữu, đang được khai thác hoặc đã bị loại bỏ.

Giảm rủi ro từ các phần mềm không được phép hoặc bất hợp pháp

Quản lý cấu hình sẽ chỉ chấp nhận cho các phần mềm có giấy phép, do vậy các phần mềm bất hợp pháp sẽ không được xem xét và bị loại ra khỏi hệ thống.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.