Latest Posts

Erp ngành bao bì nhựa: Quy trình và yêu cầu phân hệ quản lý kho vật tư

Tài liệu gồm: quản lý danh muc kho bãi, vật tư,hàng hóa, quản lý đánh số chứng từ nghiệp vụ  xuất, nhập, điều chỉnh kho ngoài ra tài liệu còn mô tả các quy trình xuất kho, nhập kho chi tiết 1.    Danh mục 1.1    ...