Các nghiệp vụ và bút toán định khoản các loại thuế doanh nghiệp

0

Bài viết giới thiệu nghiệp vụ và Các loại thuế trong doanh nghiệp: thuế  giá trị gia tăng (VAT), tiêu thụ đặc biệt, môn bài, thuế thu nhập doanh nghiệp…

1.   Thuế giá trị gia tăng

Thue nghiep vu va dinh khoanA.   Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ thuế GTGT, thông thường sẽ có các hoạt động sau:

  1. Kế toán tập hợp các hóa đơn, chứng từ mua hàng, dịch vụ để ghi nhận thuế GTGT đầu vào
  2. Kế toán tập hợp các hóa đơn, chứng từ bán ra để ghi nhận thuế GTGT bán ra
  3. Cuối kỳ, thực hiện khấu trừ thuế GTGT

B.   Định khoản

1. Xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Nợ TK 152, 153, 156, 211, 213, 611…
Nợ TK 133       Thuế GTGT được khấu trừ (1331, 1332)
Có các TK 111, 112, 331…  (Tổng giá thanh toán)

2. Xác định thuế GTGT đầu ra phải nộp

Nợ TK 111, 112, 131…         (Tổng giá thanh toán)
Có TK 33311                        Thuế GTGT đầu ra
Có TK 511, 512…

3. Cuối tháng, kế toán tính, xác định số thuế GTGT được khấu trừ với số thuế GTGT đầu ra và số thuế GTGT phải nộp trong kỳ

Nợ TK 33311         Thuế GTGT đầu ra
Có TK 133              Thuế GTGT được khấu trừ (1331, 1332)

1. Xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt đã được xác định tiêu thụ trong kỳ

Nợ TK 511, 512…
Có TK 3332                           Thuế tiêu thụ đặc biệt

2. Hạch toán thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng nhập khẩu

Nợ TK 152, 156, 211, 611
Có TK 3332                           Thuế tiêu thụ đặc biệt
Có TK 511, 512                      Doanh thu bán hàng

3.   Thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Hàng quý, doanh nghiệp xác định số thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm nộp

Nợ TK 8211                   Chi phí thuế TNDN hiện hành
Có TK 3334              Thuế thu nhập doanh nghiệp

2. Cuối năm xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm tài chính

Nếu thuế TNDN thực tế phải nộp < thuế TNDN tạm nộp hàng quý trong năm

Nợ TK 3334           Thuế thu nhập doanh nghiệp
Có TK 821        Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (8211).

Nếu số TNDN thực tế phải nộp > thuế TNDN tạm nộp hàng quý trong năm

Nợ TK 821             Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (8211)
Có TK 3334      Thuế thu nhập doanh nghiệp

4.   Thuế thu nhập cá nhân

Nợ TK 334, 623, 627, 641, 642…
Có TK 3335        Thuế thu nhập cá nhân

5.   Thuế tài nguyên

Nợ TK 627
Có TK 3336        Thuế tài nguyên

6.   Thuế môn bài

Nợ TK 642
Có TK 3338        Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.