Các nghiệp vụ và bút toán định khoản mua hàng trong doanh nghiệp

Các nghiệp vụ  phần mua hàng và các bút toán định khoản tương ứng gồm: mua hàng theo hợp đồng, mua hàng nhập khẩu,mua dịch vụ, trả hàng nhà cung cấp….

quy trinh mua hang và các but toan dịnh khoan

1.   Mua hàng theo hợp đồng mua hàng

A.   Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ mua hàng theo hợp đồng mua bán, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

 1. Căn cứ vào đề nghị mua hàng đã được phê duyệt, nhân viên mua hàng yêu cầu các nhà cung cấp gửi báo giá.
 2. Căn cứ vào các báo giá, nhân viên mua hàng chọn nhà cung cấp.
 3. Kế toán thẩm định nhà cung cấp, sau đó trình Giám đốc phê duyệt
 4. Nhân viên hoàn thành các thủ tục ký kết hợp đồng mua hàng với nhà cung cấp.
 5. Căn cứ vào hợp đồng mua hàng, nhà cung cấp thực hiện giao hàng theo yêu cầu của hợp đồng
 6. Nhân viên mua hàng nhận hàng, đồng thời yêu cầu kế toán làm thủ tục nhập kho hoặc đưa vào sử dụng ngay

B.   Định khoản

1. Trường hợp nguyên vật liệu, hàng hóa mua vào dùng để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

Nợ TK 152, 156, 611…          (Giá mua chưa có thuế GTGT)
Nợ TK 133                            Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
Có TK 111, 112, 331…     (Tổng giá thanh toán)

2. Trường hợp mua nguyên vật liệu, hàng hóa sử dụng ngay (không qua nhập kho) cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

Nợ TK 621, 623, 627, 641…   (Giá mua chưa có thuế GTGT)
Nợ TK 133                            Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
Có TK 111, 112, 331…     (Tổng giá thanh toán)

2.   Mua hàng trong nước về nhập kho

A.   Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ mua hàng về nhập kho, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

 1. Khi hàng về đến kho, nhân viên mua hàng giao cho kế toán hóa đơn chứng từ và đề nghị viết Phiếu nhập kho
 2. Kế toán kho lập Phiếu nhập kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng ký duyệt.
 3. Căn cứ vào phiếu nhập kho, thủ kho kiểm, nhận hàng và ký vào phiếu nhập kho.
 4. Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.
 5. Kế toán mua hàng hạch toán thuế và kê khai hóa đơn đầu vào.
 6. Nếu đã thanh toán tiền hàng cho nhà cung cấp, nhân viên mua hàng sẽ làm các thủ tục thanh toán với kế toán thanh toán. Nếu nhà cung cấp trực tiếp đến giao hàng, đồng thời yêu cầu trả tiền ngay, thì kế toán thanh toán làm thủ tục thanh toán (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản) cho nhà cung cấp. Nếu chưa trả tiền ngay cho nhà cung cấp, thì kế toán mua hàng hạch toán công nợ với nhà cung cấp.

B.   Định khoản

Nợ TK 152, 156, 611…          (Giá mua chưa có thuế GTGT)
Nợ TK 133                            Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
Có TK 111, 112, 331…     (Tổng giá thanh toán)

3.   Mua hàng nhập khẩu nhập kho

A.   Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ mua hàng nhập khẩu về nhập kho, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

 1. Khi hàng về đến cảng, nhân viên mua hàng sẽ lập tờ khai hải quan và xuất trình các giấy tờ liên quan (tờ khai, hợp đồng, vận đơn, hóa đơn vận chuyển…)
 2. Hải quan kiểm hóa và xác định thuế phải nộp
 3. Nhân viên mua hàng nộp thuế nhập khẩu (trường hợp buộc phải nộp thuế ngay)
 4. Hải quan cho thông quan hàng hóa, nhân viên mua hàng nhận hàng hóa tại cảng và cho vận chuyển hàng về kho của công ty (tự vận chuyển hoặc thuê ngoài)
 5. Khi hàng hóa về đến kho của công ty, nhân viên mua hàng giao toàn bộ hóa đơn, chứng từ cho kế toán mua hàng, đồng thời đề nghị nhậpkho hàng hàng hóa
 6. Kế toán kho lập Phiếu nhập kho.
 7. Căn cứ vào phiếu nhập kho, thủ kho kiểm, nhận hàng và ký vào phiếu nhập kho.
 8. Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.
 9. Kế toán mua hàng hạch toán thuế và kê khai hóa đơn đầu vào.
 10. Nếu sau khi nhận hàng phải thanh toán luôn tiền hàng, kế toán sẽ hoàn thành cá thủ tục thanh toán cho nhà cung cấp.

B.   Định khoản

1. Trường hợp nguyên vật liệu, hàng hóa nhập khẩu về dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ

Nợ TK 152, 156, 611…          Nguyên vật liệu, hàng hóa (Giá có thuế nhập khẩu)
Có TK 111, 112, 331
Có TK 3333                     Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu)
Đồng thời phản ánh thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp được khấu trừ
Nợ TK 133                      Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 3331               Thuế GTGT phải nộp (33312 – Thuế GTGT hàng nhập khẩu)

2. Trường hợp nguyên vật liệu, hàng hóa nhập khẩu về dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp, hoặc dùng để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT

Nợ TK 152, 156                     Nguyên vật liệu, hàng hóa (Giá có thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu)
Có TK 111, 112, 331
Có TK 3333                     Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu)
Có TK 3331                     Thuế GTGT phải nộp (33312)

3. Nếu nguyên vật liệu, hàng hóa nhập khẩu phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì số thuế TTĐB phải nộp được phản ánh vào giá gốc nguyên vật liệu, hàng hóa nhập khẩu
Nợ TK 152, 156               Nguyên vật liệu, hàng hóa (giá có thuế TTĐB hàng nhập khẩu)
Có TK 331                 Phải trả người bán
Có TK 3332               Thuế tiêu thụ đặc biệt

Xem thêm chi tiết:

  • Chính xác luôn bạn Đạt, đầy là bút toán hạch toán phần mềm kế toán, nó không có tài khoan trung gian.

 1. vậy nếu hàng hóa mua vào theo hóa đơn thì có thuế VAT nhưng do không kê khai thuế nên không được khấu trừ vậy định khoản như thế nào ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *